4. Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 06. feb. 2014
 • Næring

4. Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

Klima- og energiutfordringene kan ikke løses lokalt og heller ikke regionalt, selv om mage av tiltakene må komme nettopp lokalt og regionalt. For å løse utfordringene er det behov for regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, bl.a. når det gjelder kunnskapsoppbygging og ikke minst når det gjelder infrastruktur. Vestfold fylkeskommune har god kontakt med Østfold fylkeskommune og vil også kontakte Telemark og Buskerud fylkeskommuner for innspill til den regionale planen. Et interregionalt samarbeid om klima- og energitemaer har et naturlig utgangspunkt rundt Oslofjorden.

En regional plan for klima og energi har i utgangspunktet hele Vestfold som sitt planområde. Der det er relevant kan det gis føringer i strategier og tiltak som er rettet mot geografisk begrensede områder. Det skal aktivt søkes etter koblingspunkter til strategiutvikling og satsinger i nabofylkene der dette er relevant.

Det vises til hovedmål 4 i regional planstrategi:

Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling
Planen skal heller ikke direkte ta opp forhold som gjelder areal- og transportpolitikk. Dette tas opp i regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) (vedtatt 2013) og regional plan for handel og sentrumsutvikling (vedtatt 2009), samt i prosesser som Nasjonal transportplan og konseptvalgutredninger. Arbeidet med den regionale planen for klima og energi kan gi innspill til oppfølgingen av RPBA.


Planarbeidet har i tillegg koblingspunkter til arbeidet med:

 • Interregional plan for intermodal godstransport (under arbeid)
 • Regional plan for Vestfoldbanen (oppstart avventes)
 • Regional plan for verdiskaping og innovasjon. Særlig på området miljøteknologi i et marked, og produksjon av fornybar energi
 • Belønningsordningen for kollektivtrafikk (helhetlig bymiljøer)