6. Innhold i en regional plan for klima og energi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 06. feb. 2014
 • Næring

6. Innhold i en regional plan for klima og energi

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

Regionale planer er grunnlag for felles innsats og prioriteringer fra mange aktører. Innholdet i planen utvikles gjennom hele planprosessen, fra planprogram til høring og endelig vedtak. Prosessen med å utarbeide plan legges opp slik at alle relevante parter får anledning til å bidra, og slik legge et felles grunnlag for forpliktelsene som ligger i planen.

Hovedinnholdet i planen tenkes strukturert på denne måten:

 1. Mål
 2. Strategier knyttet til utvalgte hovedtemaer
 3. Handlingsprogram knyttet til satsningsområder

6.1 Mål

Det finnes en vedtatt målstruktur innenfor regional planlegging i Vestfold som oppfattes som anvendelig og relevant. Visjonen i den regionale planstrategien er:
Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien.
For arbeidet med klima- og energispørsmål kan det fremmes konkrete visjoner som bakgrunn for formulering av målsettinger, for eksempel:
Vestfold et fornybart og bærekraftig samfunn, og et ledende lavutslippssamfunn
Vestfold er i førersetet for å redusere utslipp av klimagasser, og med en høy og økende anvendelse av fornybare energikilder Næringslivet i Vestfold er klimabevisst, og utvikler klimapositive forretningsmodeller som også kan ha betydning for den globale utfordringen
Vi som bor i Vestfold har god kunnskap om klima og gode klimaholdninger
Samfunnsplanleggingen gjennomføres med klare klima-politiske prioriteringer, og Vestfoldsamfunnet møter klimaendringene godt forberedt
Gode målsettinger vil gi en helhetlig plan for Vestfoldsamfunnet fram til 2020.

6.2 Strategier knyttet til hovedtemaer

Strategidelen av planen skal beskrive og ta stilling til de veivalgene Vestfoldsamfunnet skal gjøre innenfor området klima og energi. Enighet om et lite antall omforente og tydelige strategier og konkrete tiltak er viktig for å kunne nå de overordnede målene. Strategiene knyttes til noen hovedfokus. En slik enighet forutsetter bedre og felles forståelse blant viktige aktører av roller og ansvar, behovet for og kraften i samarbeid, koordinering og gjensidig rolleforståelse. Disse strategiene vil være grunnlag for å prioritere utvalgte satsningsområder og tiltak.

I planprosessen skal alternative strategier og tilnærminger vurderes, og de strategiske valgene tydeliggjøres i sluttdokumentet. Det bør utarbeides kriterier for valg av strategier og prioriteringer av mål og tiltak.En hensiktsmessig tematisk inndeling i planen vil henge sammen med de strategiske valgene som identifiseres og avklares i prosessen, og de utvalgte satsingsområdene.

6.3 Handlingsprogram knyttet til satsningsområder

Til en vedtatt regionale plan skal det lages handlingsprogram som rulleres årlig. Handlingsprogrammet skal tydeliggjøre ansvar for gjennomføring hos de ulike aktører, og så langt mulig beskrive ressursinnsats.

Første utgave av handlingsprogrammet lages i forbindelse med hovedprosessen for planarbeidet. Handlingsprogrammet skal bestå av tiltak for å gjennomføre planen. Tiltakene i handlingsprogrammet vil bli gruppert i satsningsområder slik at de henger sammen med strategiene.

Følgende virkemidler er aktuelle å vurdere i handlingsprogrammet:

 • Nettverket og kompetansebygging mellom offentlige og private virksomheter – også interregionalt samarbeid.
 • Tiltak som gjennomføres av den enkelte aktør eller i samarbeid mellom flere
 • Programsatsinger e.l.
 • Endring/utvikling av roller, ansvar, eventuelt organisasjonsutvikling
 • Utvikling av arenaer og nye verktøy for samhandling
 • Kompetanseutvikling
 • Kommunikasjon og påvirkningsarbeid – fagnettverk
 • Samhandling langs den vertikale aksen kommune, fylke og stat
 • Samhandling med andre regionale planer – korrespondere med og videreutvikle (RPBA, Reg. plan for verdiskaping og innovasjon, m.fl.)
 • Fylkeskommunens egen virksomhet vil også omfattes av planen.