7. Aktuelle problemstillinger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 06. feb. 2014
 • Næring

7. Aktuelle problemstillinger

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4.Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Aktuelle temaområder i planarbeidet
6. Innhold i en regional plan for klima og energi
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift.

Innenfor valgte strategier knyttet til hovedtemaer formuleres konkrete problemstillinger som bidrag til å gjøre planprosessen målrettet og konkret. Aktuelle problemstillinger vil bli formulert og reformulert som del av planprosessen, men det er viktig å starte med et knippe problemstillinger som antyder retning for arbeidet.

 • Er det behov for nye samarbeidsformer mellom private og offentlige aktører, eller er det viktigere å styrke og utvikle samarbeidsformer som allerede finnes?
 • Er det behov for mer kunnskap på områdene som behandles i planen?
 • Hvordan kommunisere utfordringer og muligheter på en god nok måte?
 • Hva er de riktige intensivene for å endre aktørenes holdninger og adferd?
 • For alle områdene nevnt under vil det være spørsmål om det allerede finnes god nok statistikk og om det er behov for ytterligere kompetanseheving og erfaringsutveksling.
Klimautslipp
 • Hvilke samfunnssektorer, samfunnsprosesser og -aktiviteter bidrar mest til utslippene av klimagasser?
 • Finnes det en god metodikk og dokumentasjon av effekten av klimagassreduserende tiltak?
 • Hvilke klimakonsekvenser følger av alternative arealutviklingsstrategier?
 • Er livsløpsanalyser et verktøy i planarbeidet?
Energiproduksjon og forbruk
 • Hvordan bidra til en framtidsrettet energiforvaltning i eksisterende og framtidige offentlige og private bygg?
 • Hvordan utvikle potensialet for økt produksjon og utnyttelse av fornybare energiformer til stasjonær og mobilt bruk?
 • Forbruk og avfall
 • Hvordan redusere avfallsmengdene?
 • Hvordan bedre kunne utnytte husholdnings- og næringsavfall som ressurs og råvare i etablerte og nye produksjonsprosesser?
Klimatilpasning
 • Hvordan utvikle samhandlingen mellom regionale myndigheter og kommuner for bedre å kunne møte klimaendringene?
 • Verdiskapning, innovasjon og forskning
 • Hvordan kan offentlige FOU-midler og privat risikokapital benyttes bedre for utvikling av miljøteknologi?
 • Hvordan utnytte spisskompetansen i ledende nærings- og forskningsmiljøer til å fange opp nye markedsmuligheter som følge av klimautfordringene?
 • Samarbeid, holdninger og kommunikasjon
 • Hvordan understøtte kommunenes klima og energiarbeid best mulig?
 • Hvordan få offentlige og private virksomheter til å innføre miljøledelse?
 • Hvordan involvere innbyggerne i Vestfold i planarbeidet?