8. Kunnskapsgrunnlag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 28. jul. 2014
 • Næring

8. Kunnskapsgrunnlag

 1. Sammendrag
 2. Innledning
 3. Det globale klimabildet
 4. Formål og rammer for planarbeidet
 5. Mål og innhold i en regional plan for klima og energi
 6. Satsingsområder i planarbeidet
 7. Handlingsprogram knyttet til klima- og energiplanen
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift
 10. Formelle rammer og føringer

Planprosessen og de konklusjoner og anbefalinger som en kommer fram til må være mest mulig kunnskapsbasert.

Mye generell fagkunnskap er presentert som grunnlag for Regional planstrategi. Innen klima- og energisektoren er det til dels mangelfull faktakunnskap om status og utvikling over tid på et tilstrekkelig detaljert geografisk nivå. Hvilke krefter og prosesser er drivere i den utvikling vi kan observere statistisk og gjennom prognosearbeid, og som man eventuelt kan søke å påvirke?

Denne typen analyser kan ønskes utført i planprosessen.

Statistisk Sentralbyrå har startet publisering av energiforbruk i kommunal sektor (KOSTRA). I tillegg vil det bli publisert en mer presis statistikk for utslippet av klimagasser regionalt fordelt. En ny reisevaneundersøkelse vil også være en viktig kilde for forståelsen av utslipp fra persontransporten.

Fra starten i planarbeidet skal det bli utarbeidet et mer overordnet kunnskapsgrunnlag og analyser om utslippet av klimagasser i Vestfold, hvilke samfunnssektorer som er viktige å fokusere på, målt opp mot økonomiske parametere og tilgjengelige virkemidler. Dette er tenkt å være et grunnlag for det videre arbeidet i planprosessen.

Produksjon av kunnskapsgrunnlaget underveis i planprosessen skal også ta hensyn til kommunenes kunnskapsbehov i sin egen klima- og energiplanlegging.
 
Som et vedlegg til dette planprogrammet er det utarbeidet en foreløpig kunnskapsoversikt for en rekke av de problemstillingene som det er aktuelt å arbeide videre med. Denne kunnskapsoversikten vil bli oppdatert med ny statistikk, og skal ha en løpende utvidelse og fordypning i takt med og for å underbygge det konkrete arbeidet som skjer innen de enkelte innsatsområdene.