9. Organisering og framdrift - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 28. jul. 2014
 • Næring

9. Organisering og framdrift

 1. Sammendrag
 2. Innledning
 3. Det globale klimabildet
 4. Formål og rammer for planarbeidet
 5. Mål og innhold i en regional plan for klima og energi
 6. Satsingsområder i planarbeidet
 7. Handlingsprogram knyttet til klima- og energiplanen
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift
 10. Formelle rammer og føringer

Organisering og medvirkning

Styret i Vestfold Klima- og Energiforum er referansegruppe for planarbeidet.

Det legges opp til bred medvirkning gjennom hele planprosessen.
Alle de innsatsområdene som er prioritert i planprogrammet er særpreget av å angå flere eller mange samfunnssektorer – både offentlige og private. Det er derfor formålstjenlig at disse interessene blir invitert og involvert i arbeidet med å utforme planen. Dette er også sterkt ønskelig for å få del i den innsikten og spisskompetansen som finnes i ulike samfunnssektorer. 

Det foreslås tverrsektorielle temagrupper for arbeidet med:

 1. Produksjon, distribusjon og anvendelse av fornybar energi
 2. Reduksjon og effektivisering i energiforbruket – stasjonært 
 3. Reduksjon og effektivisering i energiforbruket – transport
 4. Klimatilpasning
 5. Samarbeid, holdninger og kommunikasjon

For noen av disse temaene er det allerede tverrsektorielt samarbeid i gang med elementer av det som ønskes utredet i planprosessen. Det vil være et ønske om å få benytte disse nettverkene i planprosessen med den regionale planen for klima og energi, og i nødvendig grad supplert med andre samfunnssektorer.

Temagruppenes sammensetning avklares administrativt. Sekretariatsfunksjonen for gruppene vil bli ivaretatt av administrasjonen, mens leder for temagruppene utpekes innen gruppa.
Temaet Utslipp av klimagasser vil bli forberedt av administrasjonen, og presentert for temagruppene samlet. Det vil bli vurdert om det er behov for en ytterligere bredere forankring av temaet.
Det er aktuelt med ekstern konsulentstøtte i begrenset omfang for arbeidet i temagruppene.

Aktører som ønskes i planprosessen

 • Kommunene i Vestfold
 • Fylkeskommunen og eide selskaper
 • Regionale statlige myndigheter – Fylkesmannen, NVE-Region Sør, Statens Vegvesen - avd. Vestfold, Jernbaneverket- region Øst, DSB - Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd
 • Ideelle - frivillige organisasjoner
 • Næringslivsorganisasjoner - NHO, LO, Vestfold Bondelag, Bonde og småbrukarlaget, bransjeorganisasjoner m fl.

Framdrift

Planprosessen vil bli gjennomført i flere faser. Planprosessen, med fylkesrådmannens forslag til plandokument, og første års handlingsprogram avsluttes i mars 2015. Følgende tentative framdrift danner utgangspunktet for arbeidet:

 • Endelig vedtak av planprogram, juni  2014
 • Etablering av temagrupper, juni /august 2014   
 • Administrativt forslag til plan og handlingsprogram foreligger, mars 2015
 • Forslag til plan og handlingsprogram 1. gangs behandling, april 2015
 • Høringsperiode, ut juli  2015
 • Endelig planvedtak, oktober 2015

Formidling av planarbeidet

Statusrapporter fra temagruppenes arbeid vil bli publisert på Vestfold fylkeskommunes nettside og Vestfold Klima- og Energiforums nettside.
Det vil ellers bli utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for å kunne betjene nyhetsmediene mer offensivt om nyheter i planarbeidet.