5. Mål og innhold i regional plan for klima og energi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 28. jul. 2014

5. Mål og innhold i regional plan for klima og energi

 1. Sammendrag
 2. Innledning
 3. Det globale klimabildet
 4. Formål og rammer for planarbeidet
 5. Mål og innhold i en regional plan for klima og energi
 6. Satsingsområder i planarbeidet
 7. Handlingsprogram knyttet til klima- og energiplanen
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift
 10. Formelle rammer og føringer

Regionale planer er grunnlag for felles innsats og prioriteringer fra mange aktører, og innholdet i planen utvikles gjennom hele planprosessen fra planprogram til endelig planvedtak og handlingsprogram. Prosessen med å utarbeide planen legges opp slik at alle relevante parter får anledning til å bidra, og slik at det legges et felles grunnlag for forpliktelsene som ligger i planen.

Visjoner

Det er vedtatt en målstruktur innenfor regional planlegging i Vestfold som oppfattes som anvendelig og relevant. Visjonen i den regionale planstrategien er:

Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien.
For arbeidet med klima- og energispørsmål kan det fremmes konkrete visjoner som bakgrunn for formulering av målsettinger, for eksempel:

 • Vestfold et fornybart og bærekraftig samfunn, og et ledende lavutslippssamfunn
 • Vestfold er i førersetet for å redusere utslipp av klimagasser, og med en høy og økende anvendelse av fornybare energikilder
 • Næringslivet i Vestfold er klimabevisst, og utvikler klimapositive forretningsmodeller som også kan ha betydning for den globale utfordringen
 • Vi som bor i Vestfold har god kunnskap om klima og gode klimaholdninger
 • Samfunnsplanleggingen gjennomføres med klare klima-politiske prioriteringer, og Vestfoldsamfunnet møter klimaendringene godt forberedt


Det videre planarbeidet vil involvere en lang rekke samfunnsaktører i Vestfold som sammen skal vurdere visjoner og mål, samt realistiske innsatsområder og mulighet for gjennomføring.

Arbeidsmål for planarbeidet

For å angi en retning og sette et ambisjonsnivå for det videre planarbeidet, settes følgende arbeidsmål:

 1. Konkretisere tiltak som kan gi 20 % økning i produksjonen av ny, fornybar energi til stasjonært forbruk og som transportenergi, målt i forhold til 2012
 2. Konkretisere tiltak som kan gi 10 % mindre utslipp av klimagasser fra privat og offentlig transport av personer og gods i Vestfold i forhold til 2012. Som et minimum skal økningen i transportenergiforbruket være basert på fornybare kilder.
 3. Konkretisere tiltak som kan gi 20 % mer effektiv utnyttelse av energi som brukes til transport, boligoppvarming/ kjøling og som prosessenergi i forhold til 2012.
 4. Kommunene i Vestfold har under utarbeiding strategier og operative planer for å møte et klima i endring.
 5. Etablering av tre eller flere tverrsektorielle nettverk som fokuserer på prioriterte tiltaksområder eller gjennomføring av konkrete tiltakspakker.


Disse arbeidsmålene skal være oppfylt eller helst overoppfylt med tiltaksforslag som konkretiseres gjennom planprosessen. De konkrete målsettingene i en Regional plan for klima og energi vil så bli korrigert ut i fra erfaringene fra arbeidet innen satsingsområdene.
Strategier knyttet til klima og energiplanens hovedtemaer

Planen skal beskrive noen hovedprioriteringer som Vestfoldsamfunnet skal gjøre innenfor området klima og energi. Fokus på et lite antall omforente og tydelige satsingsområder og utarbeiding av konkrete tiltak er viktig for å kunne nå de overordnede målene.

En enighet om dette forutsetter en felles forståelse og deltakelse blant viktige aktører i Vestfoldsamfunnet om roller og ansvar, behovet for og kraften i samarbeid og koordinering. Dette vil være grunnlaget for å prioritere konkrete satsingsområder og tiltak.