4. Formål og rammer for planarbeidet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 28. jul. 2014

4. Formål og rammer for planarbeidet

 1. Sammendrag
 2. Innledning
 3. Det globale klimabildet
 4. Formål og rammer for planarbeidet
 5. Mål og innhold i en regional plan for klima og energi
 6. Satsingsområder i planarbeidet
 7. Handlingsprogram knyttet til klima- og energiplanen
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift
 10. Formelle rammer og føringer

Formålet med dette planprogrammet er å legge rammer for utarbeidelsen av en regional plan. Siktemålet med det videre planarbeidet er å bidra til reduserte klimautslipp og effektiv klimavennlig produksjon og bruk av energi, i Vestfoldsamfunnet.

Planprogrammet peker ut noen prioriterte satsingsområder som skal vurderes og konkretiseres i tiltak, og som gir en best mulig klimaeffekt og energieffektivisering. Planarbeidet skal peke på handlingsrom med akseptable økonomiske rammer og med forankring i tilstrekkelige virkemidler og aktører som kan gjennomføre tiltakene.

Gjennom en konkretisert plan og et resultatorientert handlingsprogram vil det søkes å gjennomføre tiltak som bygger opp under det overordnede hovedmålet – å redusere klimagassutslippene. Parallelt med dette planarbeidet pågår det en rekke offentlige og private prosesser og gjennomføring av tiltak, som planarbeidet vil støtte opp under.

I utarbeidelse av planen vil vi invitere til samarbeid med en rekke private og offentlige aktører.
Gjennom planprosessen skal det skapes en best mulig felles forståelse og enighet mellom kommunene, regionale statsetater, virkemiddelapparatet, næringslivet, interesseorganisasjoner, utdanning og forskning, fagnettverk, m. fl.

I utarbeidelsen av de årlige handlingsprogrammene blir det viktig å plassere disse rollene og ansvaret på rett aktør/gruppe aktører, slik at gjennomføringsevnen blir så god som mulig.

Hvis aktørene lykkes i et godt samarbeid om denne planens tematiske områder, kan det også gi store positive effekter for andre viktige samfunnsmål.

Klima- og energiutfordringene kan ikke løses lokalt og heller ikke regionalt, selv om mange av tiltakene må komme nettopp lokalt og regionalt. For å løse utfordringene er det behov for regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder bl.a. kunnskapsoppbygging og kanskje særlig når det gjelder infrastruktur. Vestfold fylkeskommune har god kontakt med nabofylkene for innspill til den regionale planen. Et interregionalt samarbeid om klima- og energitemaer har et naturlig utgangspunkt rundt Oslofjorden. Det skal aktivt søkes etter koblingspunkter til strategiutvikling og satsinger i nabofylkene og utover Norges grenser der dette er relevant. Det vises til hovedmål 4 i regional planstrategi:

Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling

Arbeidet med den regionale planen for klima og energi vil i nødvendig grad forholde seg til allerede vedtatte og pågående regionale planer, og om mulig forsterke og støtte disse planene når det gjelder energi- og klimaproblematikk. De aktuelle planene og enkeltvedtakene er gjengitt i kapittel 10. Her er også de formelle rammene for planarbeidet i form av lovbestemmelser og nasjonale planer referert.