3. Det globale klimabildet, og Vestfold i dette - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

 • 06. feb. 2014
 • 28. jul. 2014
 • Næring

3. Det globale klimabildet, og Vestfold i dette

 1. Sammendrag
 2. Innledning
 3. Det globale klimabildet
 4. Formål og rammer for planarbeidet
 5. Mål og innhold i en regional plan for klima og energi
 6. Satsingsområder i planarbeidet
 7. Handlingsprogram knyttet til klima- og energiplanen
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift
 10. Formelle rammer og føringer

Økningen av klimagassen CO2 er global, og atmosfæren er felles. Kildene til økte utslipp finnes i industriland over hele verden. Hovedårsaken er som kjent forbrenning av fossile karbonforbindelser, men også utslipp av kjemiske produkter og avfallsstoffer med en såkalt klimagasseffekt spiller en viktig rolle.

Den frie verdenshandelen gjør at varer produseres der det er billigst, og transporteres til kundene – kanskje halve jorda rundt. Befolkningen i Norge har en av verdens høyeste kjøpekraft, men lite av det vi kjøper og forbruker av mat, klær og sko, byggeråstoffer og forbruksvarer er produsert i Norge. Vår velstand gjør at vi som privat personer kan reise på lange og gjerne flere feriereiser i løpet av et år.
Utslippene fra produksjonsprosesser av varer og transporttjenester krediteres i hovedsak andre enn oss i nasjonale klimaregnskap.
Det klimatiske fotavtrykket fra hver nordmann er dermed blant de største i verden når vi regner inn alle energiutgifter og tilhørende utslipp av klimagasser som vi forårsaker.

Kyoto-avtalen var ment å legge internasjonale forpliktelser på alle land for å redusere utslippene av karbondioksid, og dermed motvirke og redusere den pågående globale temperaturøkningen. Som kjent har viktige industriland ikke ratifisert denne avtalen.
EU har derimot fattet et offensivt vedtak om overgang til fornybar energi, økt energieffektivitet og reduksjon i klimagassutslipp - det såkalte 20/20/20 – vedtaket.
I Norge har et flertall på Stortinget blitt enige om en rekke tiltak i det Nye klimaforliket. Vedtaket er skjerpende i forhold til Regjeringens Meld. St. 21 (2011 – 2012) Norsk klimapolitikk.  Målet er kutt av klimautslipp med 20 % innen 2020 i forhold til 1990, og oppnådd karbonnøytralitet innen 2050. Dette målet skal nås innen 2030 hvis alle land forplikter seg til klimagassreduksjoner.

Noen relevante punkter for Vestfold i Stortingets vedtak er blant annet økt satsing på klimateknologi, ordningen med Helhetlige bymiljøavtaler, økte tilskuddsbevilgninger gjennom Enova (bygg og industri) og Transnova (samferdsel), en nasjonal biogass-strategi, en bioenergistrategi, regelverk for en klimavennlig byggsektor, avgifts-fordeler for klimanøytrale kjøretøyer, aktiv skogforvaltning, utfasing av fyringsolje for husholdninger og som grunnlast innen 2020, prioritering av kollektivtransport i Nasjonal Transportplan, godstransport fra bil til bane og sykkelstrategi m.fl.

En Regional plan for klima og energi i Vestfold må orienteres mot hva vi kan gjøre regionalt med de virkemidlene vi har til rådighet. Vi kan blant annet gjøre konkrete tiltak i forhold til hvilke energikilder vi benytter, vi kan effektivisere energibruken vår i betydelig grad, vi kan planlegge for et energisparende samfunn, og vi kan bidra til å øke bevisstheten om klimautfordringene, og konsekvensene av disse. En slik regional plan i Vestfold vil bidra til å støtte opp under det klimaforliket som partiene på Stortinget har inngått.