Vannforvaltning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. mar. 2013
 • 11. okt. 2017
 • Miljø og klima

Vannforvaltning

Vannet er en av våre viktigste fellesressurser. Vannet kjenner ingen grenser, derfor er god vannforvaltning viktig både regionalt og globalt.

Vannforvaltningen i Norge er organisert i vannregioner med flere fylkeskommuner. Utvalgte fylkeskommuner har rollen som vannregionmyndighet, med et særlig ansvar for å samordne regionale sektormyndigheter, berørte statsetater, andre fylkeskommuner og kommuner.

Målet for vannforvaltningen er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå "god kjemisk og økologisk tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Vannforvaltning i Vestfold

Vestfold hører til i Vannregion Vest-Viken sammen med Telemark og Buskerud. Vestfold fylkeskommnue har ansvar for å følge opp vannforvaltning i eget fylke, mens Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet, og leder av Vannregionutvalget. 

Vannregionutvalget sørger for at det innen fastsatte frister blir:

 • Utformet miljømål for den enkelte vannforekomst
 • Skissert et opplegg for nasjonal overvåking av miljøtilstand
 • Utarbeidet tiltaksprogram for miljøtiltak i den enkelte vannregion
 • Utarbeidet forvaltningsplan for den enkelte vannregion

Veiledning og forvaltningsplaner

Vannregionmyndighetene skal også veilede kommunene i planprosesser og rapportere til Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Vannforvaltningsplaner for vannregionen utarbeides i tett samarbeid mellom fylkesmannen, statlige sektorer, kommunene, fylkeskommunene og brukerinteressene. Fylkestinget behandler og vedta forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksplaner og overvåkningsprogram som regionale planer.

Vanndirektiv og vannforskrift

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å gjennomføre EUs rammedirektiv om etablering av en felles vannpolitikk, det såkalte Vanndirektivet (2000/60/EF). Vanndirektivet er omtalt som EUs viktigste mest ambisiøse miljødirektiv. I Norge gjør vi dette gjennom Vannforskriften, som gir bestemmelser for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann. Miljøverndepartementet er ansvarlig departement for gjennomføring av vanndirektivet i Norge, og rapportering til ESA.

Kommunenes myndighet og plikter

www.Miljøkommune.no har et godt oppslag som viser kommunenes myndighet og plikter – se boks nederst på siden.

Helhetlig vannforvaltning - hva er det?

Ved første generasjons vannforvaltningsplaner 2010 - 2015 uttrykte regjeringen tydelig at det var fullt ut akseptabelt og i tråd med regjeringens syn at planene hadde bredde og reflekterte lokale og regionale utfordringer og muligheter i Vannforvaltningen.

Vannforskriften er Norges oppfølging av EU s vannrammedirektiv. Tema kan syntes teknisk vanskelig for mange og EU publiserte derfor " A Water Blueprint for Europe" i 2013.

EU commission "A Water Blueprint for Europe" illustrerer bredde, helhet og ambisjonsnivå på en kortfattet og grei måte.

Lenke til "A Water Blueprint for Europe" (PDF)