Regional plan for vannforvaltning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Foto: Lars W. Solheim
  • 21. jun. 2013
  • 09. aug. 2016
  • Næring

Regional plan for vannforvaltning

I vannregion Vest-Viken 2016 – 2021

Målet med planen

Hensikten med planen er å gi en framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv. Den regionale vannforvaltningsplanen er utløst av forpliktelsen etter EØS-avtalen og Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom vannforskriften som er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven. Planen omfatter alt vann, - ferskvann i elver, bekker og sjøer, - grunnvann og kystvann ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen for økologisk tilstand og ut til territorialgrensen med hensyn til kjemisk tilstand.

Planen er en interregional plan utarbeidet i regi av vannregion Vest- Viken (Buskerud fylkeskommune). 75 kommuner i 8 fylker ligger innenfor eller delvis innenfor vannregionen. Vestfold, Oppland, Buskerud og Telemark er kjernefylkene i vannregion Vest-Viken. Vannregionen er inndelt i 18 vannområder. Disse ledes av kommunene og har deltakelse fra regionale organer og etater. Vannområdene har utarbeidet kunnskapsgrunnlaget for planen.

Hva skjer nå?

  • Endelig plan fremmes til politisk behandling i fylketingene i vannregion Vest-Viken i løpet av 2015. Deretter skal planene fra alle vannregionmyndighetene i Norge samordnes og etter tidsplanen behandles i Klima- og miljødepartementet i 2015.
  • Endelig plan med vedlegg ligger her


Lars Wilhelm Solheim, rådgiver regionalavdelingen

E-post: larswilhels(at)vfk.no

Telefon: 33 34 41 43