Bevaringsområder for hummer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. sep. 2016
  • 21. sep. 2016

Bevaringsområder for hummer

Fylkestinget i Vestfold vedtok Regional plan for kystsonen i Vestfold 6. november 2014 med tilhørende Handlingsprogram for perioden 2015-2016. Under delmål 8 er det uttrykt at fylkeskommunen «skal bistå kommunene med opprettelse av nye bevaringsområder for hummer». Nærings – og miljø seksjonen har fulgt opp dette gjennom 2 folkemøter i samarbeid med kommunene/Fiskeridirektoratet/ Havforskningsinstituttet/ Færder nasjonalpark, - et møte i sydfylket (Larvik 24.2.15) og et i midtfylket (Nøtterøy 28 4.15), samt i oppfølgende dialog og saksbehandling. 

I etterkant av folkemøte på Nøtterøy 28. april 2015 ble Færder nasjonalpark bedt om å ta et initiativ til å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra brukergrupper, forvaltning og forskning. Arbeidsgruppa foreslo at det ble opprettet 3 nye områder for hummerbevaring;

  • Bolærne - utvidelse
  • Bustein, Store Færder, Sandø
  • Langeskjæra/Sydostskjæra i Tjøme og Stauper i Sandefjord

Etter at den faglige forberedelsen var utført ble saken forelagt nasjonalparkstyret i Færder Nasjonalpark, de tre aktuelle kommunene og Vestfold fylkeskommune. Fiskeridirektoratet har sendt saken på formell høring og endelig vedtak for de 3 områdene er gjort.

Initiativet i sydfylket er foreløpig stilt i bero i påvente av et ønske fra Larvik kommune om et Hummermøte 2. Dato for dette møtet er ikke fastsatt.