4. Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 27. mar. 2014
  • 27. mar. 2014
  • Næring

4. Geografiske og tematiske avgrensninger og koblingspunkter

4.1 Geografiske avgrensninger og koblingspunkter

Planen har i utgangspunktet hele Vestfold som sitt planområde. Der det er relevant kan det gis føringer i strategier og tiltak som er rettet mot geografisk begrensede områder. Det skal aktivt søkes etter koblingspunkter til strategiutvikling og satsinger i nabofylkene der dette er relevant. Det vises til hovedmål 4 i regional planstrategi:
Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling.

4.2 Tematiske avgrensninger og koblingspunkter

Planen har fokus på det som kalles for «den smale næringspolitikken», inkludert innovasjon, forskning og utvikling. Det betyr at planen vil konsentrere seg om tiltak rettet mot næringslivet direkte, og ikke skal ta opp rammevilkår rundt næringsutvikling og innovasjon i bred forstand, slik som fylkets attraksjonskraft, tilrettelegging gjennom infrastrukturutbygging og overordnet samfunnsplanlegging. Kommunesektorens tjenesteproduksjon i bred forstand, som har betydning for fylkets attraktivitet, blir derfor heller ikke tatt opp.

Planen skal heller ikke ta opp forhold som gjelder areal- og transportpolitikk. Dette tas opp i regional plan for bærekraftig arealpolitikk (vedtatt 2013), regional plan for handel og sentrumsutvikling (vedtatt 2009), interregional plan for intermodal godstransport (under arbeid) og eventuelt i regional plan for Vestfoldbanen (oppstart avventes), samt i prosesser
som Nasjonal transportplan og konseptvalgutredninger.

Planen har koblingspunkter til arbeidet med regional plan for et helhetlig opplæringsløp på blant annet disse områdene:

  • Samarbeid mellom skole (til og med videregående skole) og arbeidsliv
  • Kvalifisering av arbeidskraft opp til høyere utdanning

Disse områdene skal håndteres i regional plan for et helhetlig opplæringsløp, men mål, strategier og tiltak innenfor disse områdene utvikles i et samspill mellom de to planprosessene.
Plan for verdiskaping og innovasjon favner på sin side om høyere utdanning, og det lages kobling med Plan for helhetlig opplæringsløp for dette temaet.
Planen har koblingspunkter til arbeidet med regional plan for klima og energi når det gjelder å legge til rette for næringsutvikling innen miljøvennlig energibruk og produksjon av fornybar energi. Regional plan for klima og energi utarbeides etter denne planen. Det skal vurderes hva som er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom planene på dette området.