6. Innhold i planen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

6. Innhold i planen

Regionale planer er grunnlag for felles innsats og prioriteringer fra mange aktører. Innholdet i planen utvikles gjennom hele planprosessen, fra planprogram til høring og endelig vedtak. Prosessen med å utarbeide plan legges opp slik at alle relevante parter får anledning til å bidra, og slik legge et felles grunnlag for forpliktelsene som ligger i planen.
Hovedinnholdet i planen tenkes strukturert på denne måten:

 • Mål
 • Strategier knyttet til utvalgte hovedtemaer
 • Handlingsprogram knyttet til satsningsområder

6.1 Mål

Det legges ikke opp til et omfattende arbeid for å utforme nye overordnede mål for områdene. Det finnes en vedtatt målstruktur innenfor regional planlegging i Vestfold som oppfattes som anvendelig og relevant. Denne består av følgende element:

Visjon i regional planstrategi:

Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien.

Hovedmål 1 i regional planstrategi:

1. Oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi.

De øvrige hovedmålene i regional planstrategi er også relevante, jf. del 3.

Samfunnsmål for næringsliv og arbeidsplasser i regional plan for bærekraftig arealpolitikk:
«Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter.»

Det skal i planarbeidet vurderes om denne målstrukturen skal suppleres med noen mer spesifikke delmål, eventuelt om det skal lages noen nye hovedmål.

6.2 Strategier knyttet til hovedtemaer

Strategidelen av planen skal beskrive og ta stilling til de veivalgene Vestfoldsamfunnet skal gjøre innenfor politikkområdet verdiskaping og innovasjon. Det oppfattes at enighet om et lite antall omforente og tydelige strategiske valg er viktig for å kunne nå de overordnede målene. Strategiene knyttes til et knippe hovedtemaer. Videre forutsetter en slik enighet bedre og felles forståelse blant viktige aktører av roller og ansvar, behovet for og kraften i samarbeid, koordinering og gjensidig rolleforståelse. Disse strategiene vil være grunnlag for å prioritere utvalgte satsningsområder og tiltak.

I planprosessen skal alternative strategier og tilnærminger vurderes, og de strategiske valgene tydeliggjøres i sluttdokumentet. Partnerskapskonferansen 2013 satte opp 5 temaer som de viktigste å arbeide videre med, som Verdiskaping Vestfold deretter sluttet seg til. Disse danner et godt utgangspunkt for dette arbeidet:

 • Skole – næringsliv; bedret samarbeid, lærlinger, rådgivning
 • Kompetanse, høgskole/universitet, FoU, innovasjon; samarbeid FoU og bedrifter, støtte opp om den nye høgskolen
 • Gründere og entreprenørskap; støtte opp om flere nyetableringer og nyskaping i næringslivet
 • Regionalt handlingsrom; hva man kan få til regionalt, hvordan organisere dette best mulig
 • Reiseliv, mat; mulige særlige satsinger

Disse kan om nødvendig suppleres av et fåtall andre, slik som:

 • Tilgang på arbeidskraft: rekruttering, kvalifisering, aktivisering
 • Finansiering og kapitaltilgang
 • Næringsoffensiv offentlig sektor

En hensiktsmessig tematisk inndeling i planen vil henge sammen med de strategiske valgene som identifiseres og avklares i prosessen, og de utvalgte satsningsområdene.

6.3 Handlingsprogram knyttet til satsningsområder

Til regionale planer skal det lages handlingsprogram som rulleres årlig. Handlingsprogrammet skal tydeliggjøre ansvar for gjennomføring hos de ulike aktører, og så langt mulig beskrive ressursinnsats.

Første utgave av handlingsprogrammet lages i forbindelse med hovedprosessen for planarbeidet. Handlingsprogrammet skal bestå av tiltak for å gjennomføre planen. Tiltakene i handlingsprogrammet vil bli gruppert i satsningsområder slik at de henger sammen med strategiene.
Følgende virkemidler er aktuelle å vurdere i handlingsprogrammet:

 • Tiltak som gjennomføres av den enkelte aktør eller i samarbeid mellom flere.
 • Programsatsinger e.l.
 • Endring/utvikling av roller, ansvar, eventuelt organisasjonsutvikling.
 • Utvikling av arenaer og nye verktøy for samhandling.
 • Kompetanseutvikling.
 • Kommunikasjon og påvirkningsarbeid.