3. Formell ramme og føringer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

3. Formell ramme og føringer

3.1 Regional planlegging etter plan- og bygningsloven

Regionale planer har sitt formelle grunnlag i plan- og bygningsloven, kapitlene 7 – 9, samt i § 3-4 om regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet.

§ 3-4 fastslår at regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkestinget er regional planmyndighet, med ansvar for å lede arbeidet med å utarbeide regionale planer, samt kompetanse til å vedta regional plan.

§ 8-2 fastslår at regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

§ 8 -3 beskriver reglene for utarbeidelse av regional plan. Fylkeskommunen skal samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Det skal utarbeides planprogram i samarbeid med berørte kommuner og statlige myndigheter, og planprogrammet skal sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med minst seks ukers frist. Fylkestinget fastsetter planprogrammet.

§ 8 – 4 fastslår fylkestingets myndighet til å vedta regional plan. Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser på vedkommendes ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlig innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at saken bringes inn for departementet. Dette avklares gjennom den formelle høringen av planen.

Departementet har myndighet til å gjøre endringer i planen. Departementet kan også på eget initiativ gjøre endringer i regional plan ut fra hensynet til nasjonale interesser.

3.2 Nasjonale forventninger til regional planlegging

Hvert fjerde år gir staten uttrykk for sine forventinger til hvilke oppgaver som skal løses gjennom kommunal og regional planlegging. De nasjonale forventingene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Verdiskaping og næringsutvikling er ett av seks områder som regjeringen tar opp. Forventningene er tatt opp i den regionale planstrategien for Vestfold og i det etterfølgende planarbeidet, som denne planen er en del av.

Statlige dokumenter:

 • St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid, om fylkeskommunen som regional utviklingsaktør
 • St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru, om fylkeskommunen som ledende pådriver for en helhetlig og villet samfunnsutvikling i egen region.
 • Meld. St. nr. 18 (2012 – 2013) Lange linjer – kunnskap gir muligheter (forskningsmeldingen)
 • Meld. St. 22 (2011 – 2012) Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF
 • Små bedrifter – store verdier. Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter. 2012.

3.3 Regionale føringer

Veivalg for Vestfold. Regional planstrategi 2012 – 2016 (2024)
I regional planstrategi, vedtatt av fylkestinget i november 2012, er følgende visjon og overordnede samfunnsmål formulert:

Visjon:
Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien.

Hovedmål:
Oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi.
Bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet, og fremme klimavennlig energiforbruk og – produksjon.
Bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling.
Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling.

Regional planstrategi gav følgende oppdrag for utarbeidelse av nye regionale planer i perioden 2012 - 2016:

 • Regional plan for et helhetlig opplæringsløp
 • Regional plan for verdiskaping og innovasjon
 • Regional plan for Vestfoldbanen
 • Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark
 • Regional plan for klima og energi

Særlig mellom regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon er det tematiske berøringspunkter som blant annet gjelder kvalifisering for arbeid og høyere utdannelse, og samarbeid mellom skole – næringsliv. Det er viktig å få til både en hensiktsmessig arbeidsdeling og god samordning mellom disse to planarbeidene. Dette er nærmere omtalt under avsnitt 4 i planprogrammet. Også til regional plan for klima og energi vil det være tematiske koplinger som gjør det nødvendig med nært samarbeid i planprosessen.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2013 – 2040)

I regional plan for bærekraftig arealpolitikk, vedtatt av Fylkestinget i april 2013, er følgende samfunnsmål for næringsliv og arbeidsplasser formulert (samfunnsmål 4):
«Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft og nyskapende virksomheter.»

Andre fylkeskommunale dokumenter

 • Strategi for næringsutvikling 2011 – 2014, vedtatt 2010
 • Strategi for forskning og utvikling og innovasjon, vedtatt 2009
 • Strategi for internasjonal samhandling, vedtatt 2009
 • Regional plan for handel og sentrumsutvikling, vedtatt 2009
 • Regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold 2012 – 2015
 • Strategi for samhandling om reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning 2010 – 2013 (Klimastrategien), vedtatt 2010
 • Sak VSV 09/13 Partnerskapskonferansen 2013. Oppfølging og konkretisering, jfr. Sak FT 29/13Melding. Oppfølging av Partnerskapskonferansen 2013
 • Sak VSV 12/12 Nye initiativ for Verdiskaping Vestfold 2012
 • Handlingsprogram 2011 Verdiskaping Vestfold

Andre dokumenter fra regionale aktører og kommuner:

 • Høgskolen i Vestfold Strategiplan for perioden 2009 – 2015
 • Foreliggende kommuneplaner og kommunale planstrategier