5. Utfordringer og muligheter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

5. Utfordringer og muligheter

5.1 Hovedtrekk i Vestfold

 • Hovedpunkter i utfordrings- og mulighetsbildet for Vestfold er blant annet:
 • Sysselsetting i Vestfold stagnerer, i privat sektor er det sterk nedgang i de aller fleste næringer
 • Også i Vestfold er det sterke tendenser til todelingen i norsk næringsliv; med koblinger til olje og gass på den ene siden, og andre næringer på den andre. Det er store utfordringer i øvrige eksportrettede næringer, effektene vil videre slå inn i handel og service.
 • Vestfold har høy og økende netto utpendling.
 • Prognosene antyder 100.000 flere innbyggere i Vestfold innen 30 år.
 • Vestfold har skatteinntekter langt under landsgjennomsnittet; store deler av fylkets arbeidsmarked er i bransjer med relativt lav verdiskaping og tilhørende lavt lønnsnivå.
 • Vestfold scorer dårlig på levekårsindikatorer.
 • Vestfold har lav andel sysselsatte med høyere utdanning, høy andel med kun grunnskoleutdanning.
 • Bedriftene gir uttrykk for at rekruttering av høyt kompetent arbeidskraft er en stor utfordring.
 • Flere Vestfoldkommuner kommer langt opp på rangeringene i «Norge i den kreative tidsalder».
 • Vestfold har noen sterke næringsmiljøer og er verdensledende i noen små nisjer; engineering, vannbehandling, ny fornybar energi, næringsmidler, elektronikk, mikro-nanoteknologi og maritim teknologi, gir godt utgangspunkt for videre utvikling.
 • Vestfold har mange bedrifter innen tradisjonell industri, mange har utfordringer på grunn av økt konkurranse fra lavkostland. Flere kan bli leverandør til høyteknologibransjer, men trenger bistand. Leverandørutviklingsprogrammet på Kongsberg er et godt eksempel på dette.
 • Om få er det 4-felts E18 gjennom hele fylket, dobbeltsporet jernbane kommer. Sammen med Torp Sandefjord Lufthavn, Larvik Havn, fergeforbindelser til Sverige og Danmark og en omforent arealpolitikk legger det gode rammer for en positiv næringsutvikling.
 • Fra 2014 er fylkets høgskole del av en slagkraftig høgskole for Buskerud og Vestfold, og det er realistiske ambisjoner om universitetsstatus.
 • Første byggetrinn i forskningsparken på Campus Vestfold er realisert, med planer om flere trinn. Et større område avsettes til forsknings- og næringspark. Det er viktig å samles om å styrke og bruke dette kraftsenteret i fylket. FoU – drevet innovasjon blir stadig viktigere konkurransefaktor, og samarbeidet mellom Campus Vestfold og næringslivet blir stadig strategisk viktigere å styrke.
 • Kunnskap om næringslivet og dets utvikling, og hvordan virkemiddelapparatet virker er viktig. Vi har mye kunnskap om dette, men må styrke kunnskapsgrunnlaget og analysere dette og trekke ut viktig handlingsrelevant informasjon kontinuerlig.
 • Det ligger et betydelig potensial for økt, forpliktende samarbeid mellom kommuner, regionale myndigheter og næringsliv til stimulering av næringsutvikling i Vestfold. Fra høringsperioden framstår erkjennelsen og ønsket om styrket samarbeid som svært tydelig.

5.2 En del av Oslofjordregionen

Vestfold ligger i utkanten av Osloregionen, blant de sterkest voksende regionene i Europa. For både næringsliv og befolkning ser vi svært tydelige sentralisering inn mot sentrum i regionen. Dette er både en trussel og en mulighet for Vestfold. Med en god, strategisk tilnærming kan Vestfold utnytte stadig bedre infrastruktur og tiltakende pressproblemer i Oslo og Akershus. Eller man kan stadig mer falle i skyggen.
Veksten innen subsea olje og gass er meget sterk i Oslofjordregionen, og Vestfold er godt plassert til å dra nytte av dette. Bostedsattraktivitet og infrastruktur gir mulighet for å tiltrekke seg deler av denne veksten.