9. Organisering og framdrift - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 27. mar. 2014
 • 27. mar. 2014
 • Næring

9. Organisering og framdrift

9.1 Aktørene som forventes å bidra

 • Den enkelte kommune
 • KiV - Kommunene i Vestfold
 • Fylkeskommunen
 • Statlige myndigheter og virksomheter som berøres
 • Høgskolen i Vestfold (fra 2014: Høgskolen i Buskerud og Vestfold)
 • Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, SIVA
 • NHO, LO, Vestfold Bondelag, lokale næringsforeninger, øvrige organiserte næringslivsinteresser
 • VRI Vestfold, NCE MNT, Arena Vann, Ungt Entreprenørskap Vestfold, START i Vestfold, Nettverksbanken Vestfold, Connect Østlandet
 • Finansnæringen
 • Andre næringsaktører, selskaper og relevante enkeltpersoner, med særlige muligheter til å gi sine bidrag
 • Massemediene i Vestfold

9.2 Organisering

Fylkestinget er planmyndighet og fatter endelig vedtak av planen etter at planprosessen er avsluttet. Underveis i prosjektet har fylkesutvalget sammen med ordførerkollegiet i KiV rollen som politisk referansegruppe. Verdiskaping Vestfold ivaretar rollen som ekstern forankringsarena for det brede partnerskapet som står bak planprosessen. Fylkesrådmann Egil Johansen er prosjektansvarlig og rådgiver Magnar Simensen er prosjektleder for planarbeidet. Det etableres i tillegg en faglig referansegruppe til å støtte prosjektledelsen underveis.

Faglig referansegruppe:

Det etableres en faglig, ekstern referanse-/støttegruppe til å følge prosessen

 • 1 rådmann, 2 kommunale næringssjefer/-rådgivere
 • 1 fra Fylkesmannen
 • 2 fra NHO
 • 1 fra LO
 • 1 felles fra næringsforeningene
 • 1 hver fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA
 • 2 fra Høgskolen i Vestfold
 • Fylkesutvalget
 • Fylkesrådmannen
 • Verdiskaping Vestfold
 • Prosjektleder
 • Prosjekt-team
 • Faglig
 • referansegruppe
 • Fylkestinget
 • Ordførerkollegiet i KIV

Øvrig organisering

Det vil allerede innen utgangen av januar 2014 bli opprettet egne, bredt sammensatte faggrupper til avklaring og konkretisering av de temaer som prioriteres. Med henvisning til avsnitt 6.2 legges det opp til egne faggrupper for temaene

 • Næringsoffensiv offentlig sektor, inkludert relatert innovasjon i offentlig sektor
 • Gründere og entreprenørskap; stimulere til nyetableringer, nyskaping og vekst i næringslivet
 • Bedret samarbeid skole – næringslivet
 • FoU, innovasjon; samarbeid FoU og bedrifter, støtte utvikling av høgskolen og Campus Vestfold
 • Stimulering av klyngeutvikling innenfor maritim næring sammen med overlappende næringer.

9.3 Medvirkning

Dette legges opp til bred medvirkning gjennom hele planprosessen. Det er særlig viktig at kommunene og næringslivet opplever å være involvert og ha reell påvirkningsmulighet ved at deres interesser og vurderinger blir bragt inn i prosessen og håndtert på en god måte. Dette søkes gjort i en kombinasjon av større konferanser/møter og mindre, effektive innspillmøter. For å sikre effektiv framdrift med forankring underveis, legges det opp til stor grad av innsyn underveis i prosessen gjennom aktiv bruk av prosjektets nettsider og løpende utkvittering av oppnådd enighet.

Selv om prosjektets ledelse har hovedansvaret, har alle medvirkende aktører et ansvar for å sikre medvirkning. Invitasjoner om å gi orienteringer i andres fora vil bli akseptert så langt det lar seg gjøre.

Partnerskapskonferansen 2014 (9. – 10. januar 2014), strategikonferansen i KS Vestfold (30. – 31. januar 2014) møter i kommunale politiske organer, de faste KS-møtene, NHO Vestfolds næringskonferanse, aktuelle møteplasser hos LO i Vestfold, samt møter i de lokale nærings-foreningene vurderes som aktuelle arenaer å orientere om og bidra til drøfting av planprosessens innhold og mål. Eget forum for kommunale næringssjefer vil bli løpende konsultert. Listen kan gjøres lengre. I tillegg vil det bli vurdert å gjennomføre en ny, større konferanse i egen regi mot slutten av prosessen for bred avstemming av det endelige planforslaget.

9.4 Framdrift

Planprosessen vil i hovedtrekkene bli gjennomført i flere faser, som i en viss grad også vil måtte gripe inn i hverandre tidsmessig. Planprosessen, med fylkesrådmannens forslag til plandokument, avsluttes september 2014.

Følgende tentative framdrift danner utgangspunktet for arbeidet:

 • Fakta- og kunnskapsgrunnlag desember 2013
 • Etablering av tematiske arbeidsgrupper januar 2014
 • Innretning og mål. Satsingsområder, strategier juni 2014
 • Handlingsprogram. Tiltak for å realisere valgte prioriteringer september 2014
 • Administrativt forslag til plan foreligger ferdig september 2014

Høringsfase og politisk behandling

 • Forslag til plan. 1. gangs behandling nov./des. 2014
 • Høringsperiode ut februar 2015
 • Endelig planvedtak april 2015