Plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. jun. 2013
  • 08. okt. 2015
  • Næring

Plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark

Nasjonale myndigheter har en målsetting om å flytte en større andel av godstransportareidet fra veg til bane og sjø.

En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et godt bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene. Denne interregional planen staker ut kursen for dette arbeidet i Vestfold og Telemark. Planen ble vedtatt i fylkestingene i Vestfold og Telemark i juni 2015.

Hensikten med planen er å:

• Legge til rette for mer gods på sjø og bane
• Bedre utnyttelse av infrastrukturinvesteringer
• Styrke regionens konkurransekraft
• Utrede mulighetene for samarbeid og funksjonsfordeling mellom aktørene
• Redusere klimautslipp fra tungtransport på veg

Planens innhold

Logistikk og logistikkrelaterte virksomheter er en bransje i vekst som skaper stadig flere arbeidsplasser. Gode havner er kraftsentre i denne utviklingen. Ferske ringvirkningsanalyser fra Larvik og Grenland havn underbygger dette budskapet. Samtidig øker godstransport på vei og skaper store utfordringer både for fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Dette er forhold som er særlig synlige på østsiden av Oslofjorden der over 3000 trailere passerer Svinesund daglig.


Ved å forene krefter på tvers av fylkesgrenser er det mulig for Telemark og Vestfold å avlaste østsiden av Oslofjorden. Samtidig kan vi bidra til nasjonale klimamål ved at mer gods transporteres på sjø og bane. Økt satsing på havn og logistikkbasert virksomhet har et betydelig potensiale for økt verdiskapning og nye varige arbeidsplasser.
Mer gods på sjø og jernbane krever bedre jernbaneinfrastruktur til havnene og omlastingsarealer nær havnene.

Godstransport konkurrerer med persontrafikken om kapasitet på veg- og banenettet. Imidlertid er det ledig kapasitet på Bratsbergbanen som må utnyttes. God infrastruktur øker muligheten for at gods til/fra andre deler av landet kan transporteres via Grenland/Larvik til bl.a. Hirtshals og andre havner i det eksisterende rutenettet. Økt godsmengde øker sannsynligheten for ruter til nye destinasjoner, som f. eks. Gøteborg.

Hovedmål

Telemark og Vestfold skal være et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på sjø og bane.


Strategier:
1.    Telemark og Vestfold skal arbeide aktivt for å fremme Jyllandskorridoren som en nasjonal hovedåre for transport av gods.
2.    Fylkene skal sammen arbeide for at vilkår for transport av gods på Vestfoldbanen/ Bratsbergbanen blir gode. Vilkår for transport av gods på eksisterende havnespor i Brevik, Larvik og på Herøya skal sikres og videreutvikles.
3.    Regionen skal være en pådriver i utvikling av mer klimanøytrale drivstoff til transport av gods og gå foran i valg av slike løsninger der vi selv har mulighet for å påvirke.
4.    Larvik havn og Grenland havn skal samarbeide for å gjøre regionen mer attraktiv for transport av gods, og tiltrekke seg havne- og logistikkbasert næringsvirksomhet.
5.    Telemark og Vestfold skal i et langsiktig perspektiv sikre hensiktsmessige arealer og infrastruktur for havner og logistikkbasert virksomhet som styrker regionen som helhet.
6.    Samfunnets behovfor effektiv, trygg og miljøvennlig godstransport må vekstlegges i arbeidet med fremtidige bypakker/ bymiljøavtaler
Det er utformet en handlingsplan som viser hvordan mål og strategier følges oppProsjektleder Per Kvaale Caspersen

Telefon: 95 07 15 42
E-post:   perkvaalec(at)vfk.no