Buss - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 23. apr. 2013
  • 06. okt. 2016
  • Samferdsel

Buss

Forventet trafikkvekst i Vestfold skal fortrinnsvis skje ved økt miljøvennlig transport som kollektivtransport, gange og sykling. Derfor satser fylkeskommunen store ressurser på et godt busstilbud

Fylkeskommunen er ansvarlig for lokal kollektivtransport og skoleskyss. Gjennom utvikling av kollektivtilbudet ønsker vi å bidra til en samfunnsutvikling med mindre biltrafikk, reduserte klimautslipp og bedre by- og tettstedsmiljøer.

Den daglige driften utføres av selskapet Vestfold kollektivtrafikk (VKT) på vegne av fylkeskommunen og innenfor rammer og føringer gitt av fylkeskommunen. Vestfold fylkeskommune eier alle aksjene i selskapet. Fylkeskommunens tilskudd til bussdriften er ca. 250 millioner kroner årlig. Nærmere 10 millioner ferdes med buss hvert år. 

Som vegeier for fylkesvegnettet har fylkeskommunen ansvar for holdeplasser og tilrettelegging for framkommelighet for buss langs fylkesvegnettet.


Trine Flagstad

Tlf: 481 48 985

Epost: trinef(at)vfk.no