Tog - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 23. apr. 2013
 • 06. okt. 2016
 • Samferdsel

Tog

Fylkeskommunen jobber for et raskt og effektivt jernbanetilbud i Vestfold som skal frakte både mennesker og gods.

Plattform Vestfold

Plattform Vestfold er partnerskap og samarbeidsforum for jernbane i Vestfold. Partnerskapet består av stasjonskommunene, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, næringsliv og arbeidstakerorganisasjonene. Det brede partnerskapet står sammen om målet: Raskest mulig utbygging av dobbeltsporet Vestfoldbane. Plattform Vestfold ledes av fylkesordfører Rune Hogsnes. 

Utbygging av InterCity-triangelet

Utbygging av dobbeltspor på hele InterCity-triangelet mellom Lillehammer, Skien, Halden og Oslo er et felles krav fra de åtte Østlandsfylkene i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023. Ved å løse transportutfordringene øker man også forutsetningene for å hindre en stadig raskere sentralisering til hovedstadsområdet. Les mer om Vestfoldbanen på Jernbaneverkets nettsider (jbv.no)

Her finner du strategi for knutepunktsuviklingen i Vestfold.

Plan for intermodal godstransport

Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune samarbeider om å utarbeide planprogram for intermodal godstransport. Med intermodal godstransport menes transport av gods på flere transportformer (vei, bane og sjø) uten at måten godset er pakket på blir endret. Som regel fraktes godset i containere.  Intermodale godsterminaler er terminaler som er tilknyttet både sjø/havn, jernbanenettet og vegnettet, og som håndterer omlasting av containere til og fra ulike transportformer.

Hensikten med det senere planarbeidet er å legge til rette for effektiv håndtering av godsstrømmene som eksporteres og importeres. I tillegg er det et mål at mer gods kan fraktes på sjø og bane, og mindre langs vei. I Telemark skal man også se på spørsmålet om areal til ny containerhavn i Grenland.

Forslaget til planprogram legges fram for politisk behandling i de respektive fylkestingene i oktober 2013, og sendes deretter på høring.

Prosjekter og satsninger

 • Plan for intermodal godstransport
 • Full utbygging av InterCity-triangelet
 • Planlegging av Sørvestbanen
 • Knutepunktutvikling