6. Trafikkgrunnlag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 13. jan. 2014
  • 28. jan. 2014
  • Næring

6. Trafikkgrunnlag

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

For å få kartlagt de trafikkmessige konsekvensene av bompengeinnkrevingen har Statens vegvesen utført trafikkberegninger med Regional transportmodell (RTM), delområdemodell for Tønsbergregionen (DOM Tønsbergregionen). Det er utført trafikkberegninger for et nytt vegnett basert på Ringvegkonseptet både med og uten bompenger. Dermed fremkommer den effekten bompengene vil ha på trafikken i regionen, dvs. hvilken avvisende effekt bompengene vil ha.

Den avvisende effekten vil bestå i at noen trafikanter, om mulig, vil velge alternative kjøreruter, noen vil velge andre reisemål, noen vil velge andre reisemidler enn bil og noen reiser vil bli utelatt for å unngå bomavgiften. Trafikkmodellen RTM gir en teoretisk tilnærming til denne problematikken, men gir et godt grunnlag for å vurdere trafikkmessige effekter av bompengeordninger. Erfaringer fra tilsvarende prosjekter viser at modellen kan ha en tendens til å overdrive den trafikkavvisende effekten av bompengene. 

Trafikkberegningene gir trafikkgrunnlaget i hvert av bomsnittene. I tabellen nedenfor er resultatene fra beregningene med ny fastlandsforbindelse Kaldnes – Korten vist som sum trafikkgrunnlag i biler/døgn i innkrevingsretningen i alle bomsnitt. Tallene er angitt i 2016-nivå. I tillegg til dagens bomstasjoner er det forutsatt et bomsnitt med énveis innkreving på ny fastlandsforbindelse.Et Ringvegkonsept med ny fastlandsforbindelse  nær sentrum (Kaldnes – Korten) får større trafikkgrunnlag enn hvis ny forbindelse legges lenger fra sentrum (Ramberg – Hogsnes).

Til sammenligning kan nevnes at sum trafikk i dagens bomstasjoner var 49 000 biler/døgn i 2012. Dagens bomtakst for lett bil er 15 kr uten rabatt. Etter at dagens bomstasjoner var etablert ble det i 2005 registrert en avvisning på 16 pst.  Det må påregnes at avvisningen øker hvis bomtakstene heves til 20 elleer 25 kr. Det beregnede trafikkgrunnlaget synes å stemme bra overens med den registrerte trafikken i dagens bomstasjoner, men den beregnede avvisningen virker likevel å være relativt stor. Beregningsgrunnlaget for finansieringsanalysen må derfor anses å være nøkternt og robust.