3. Anbefalt konsept i konseptvalgutredningen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 29. nov. 2013
 • 28. jan. 2014
 • Næring

3. Anbefalt konsept i konseptvalgutredningen

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

Statens vegvesen anbefaler at videre utvikling av transportsystemet i Tønsbergområdet baseres på «Ringvegkonseptet». De viktigste elementene i dette er konseptet er:

 • Fri fremføring av kollektivtrafikk til sentrum (kollektivfelt vist med blå strek i figur 1).
 • Effektivt og sammenhengende sykkelvegnett (hovedsykkelveger vist med lilla strek i figur 1).
 • Ringveg med ny Nøtterøyforbindelse som bru mellom Kaldnes og Korten (stiplet strek).
 • Restriktiv tiltakspakke, parkeringsrestriksjoner, kollektivfelt på eksisterende kanalbru, bompenger, stenging for gjennomkjøring av Nedre Langgate og Halfdan Wilhelmsens allé.

Det vises for øvrig til konseptvalgutredningen når det gjelder begrunnelse for anbefalingen.

Ut over beskrivelsen ovenfor er ikke aktuelle tiltak konkretisert i form av opplisting av enkeltprosjekter. Det foreligger ikke godkjente planer for noen av de større prosjektene i anbefalt konsept.

Figur1: Anbefalt konsept, ringvegkonseptet.