2. Innledning/bakgrunn - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 06. des. 2013
  • 28. jan. 2014
  • Næring

2. Innledning/bakgrunn

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

Nåværende bompengeordning i Tønsberg ble vedtatt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 38 (2002-2003) Om bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet. Stortingsproposisjonen sier følgende om bakgrunnen for den foreslåtte bompengeordningen:

«Tønsbergpakken er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. (…….) Tønsbergpakken er delt i to faser. I første fase prioriteres ny rv 311 Ringveg øst-vest Kjelle – Kilen, gang- og sykkelveg rv 308 Kjøpmannskjær – Verdens Ende og strakstiltak for bedre fremkommelighet til Sentralsykehuset i Vestfold. Øvrige prosjekter og tiltak skal avklares gjennom en konsekvensutredning ved utgangen av 2004. Dette vil danne grunnlag for prioritering av prosjekter i fase 2.»

Med grunnlag i en folkeavstemning i de tre kommunene i juni 2005 ble fase 2 i Tønsbergpakken skrinlagt. Dermed ble også planleggingsarbeidet for en ny eller utbedret fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy lagt på is, da dette prosjektet ville vært et sentralt element i fase 2.

I 2009 ba Vestfold fylkeskommune og kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke Statens vegvesen om å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) om helhetlige transportløsninger for Tønsbergområdet. Konseptvalgutredningen er i oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet definert som en bypakke for Tønsbergområdet. Utredningen skal inneholde en helhetlig plan for hvordan trafikk- og miljøutfordringene kan løses på kort og lang sikt.

Konseptvalgutredningen med Statens vegvesens anbefaling ble lagt fram i november 2013, jf. kapittel 3. Statens vegvesen anbefaler bl.a. at det bygges et ringvegsystem tett på Tønsberg sentrum fordi det tilfredsstiller samfunnsmålet om et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsbergområdet. Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy er et vesentlig og kostnadsmessig dominerende element i det anbefalte konseptet.

Hovedvegsystemet i Tønsbergområdet øst for E18 består utelukkende av fylkesveger. En ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy vil også være et fylkesvegprosjekt. I dagens situasjon finnes det ikke disponible fylkesvegmidler til å gjennomføre det anbefalte konseptet. Det anses derfor at en fortsatt bompengeordning er eneste realistiske mulighet til å få finansiert utbyggingsprosjektene og andre aktuelle tiltak.

I dette notatet presenteres mulighetene for å få finansiert det anbefalte konseptet for bypakke Tønsberg, hovedsakelig basert på bompengeinnkreving. Hensikten med notatet er å danne grunnlag for fylkeskommunale og kommunale vedtak som gir prinsipiell tilslutning til at det arbeides videre med et mer konkret bompengeopplegg.