5. Innhold i bypakka, grunnlag for m ulighetsstudie - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 13. jan. 2014
 • 28. jan. 2014
 • Næring

5. Innhold i bypakka, grunnlag for m ulighetsstudien

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

5.1    Prosjekter og tiltak

Siden konseptvalgutredningen ikke inneholder en spesifisert oversikt over aktuelle tiltak med kostnader må mulighetsstudien baseres på grove overslag over finansieringsbehovet til ulike grupper av tiltak som angitt i KVU’en.

Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy

I denne mulighetsstudien er det lagt til grunn en kostnad på 2000 mill. kr for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy som i det anbefalte konseptet. Denne kostnaden antas å være representativ for en bruforbindelse mellom Kaldnes og Korten. I tillegg inngår tunnel under Teieskogen mellom Kolberg og Kaldnes samt nødvendige tiltak på tilstøtende vegnett.

Det foreligger ikke et konkret plangrunnlag for dette prosjektet. Det presiseres derfor at foreliggende kostnadsanslag kun er basert på lengder og erfaringstall for priser per løpemeter for tilsvarende anlegg. Usikkerheten i anslaget må derfor antas å ligge på om lag 40 pst.

For å ta høyde for denne usikkerheten er det også gjort en bompengeberegning der kostnaden for ny fastlandsforbindelse er økt med 50 pst. til 3000 mill. kr.

Andre investeringstiltak

I tillegg til kostnaden for ny fastlandsforbindelse kommer kostnader til diverse andre tiltak som gang- og sykkelveger, kollektivfelt, andre fysiske tiltak for kollektivtrafikk, trafikkregulerende tiltak etc. Som grunnlag for mulighetsstudien er behovet for slike tiltak satt til 300 mill. kr.

Tilskudd til drift av kollektivtrafikk

I tillegg til fysisk tilrettelegging for kollektivtrafikk er det også forutsatt at selve kollektivtilbudet bedres, særlig gjennom økt frekvens. Dette vil kreve økt tilskudd til drift av kollektivtrafikk. 

Veglovens § 27 åpner for å bruke bompenger til tiltak for drift av kollektivtrafikk: Som del av ein plan om eit heilskapleg og samordna transportsystem i eit byområde, kan bompengar nyttast til tiltak for drift av kollektivtrafikk.

Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 inneholder imidlertid forutsetninger som må være oppfylt før en bompengepakke for et byområde, som også inneholder driftstiltak, blir lagt fram for Stortinget. Det må være definert klare mål for hva etableringen av bypakken skal oppnå i det det berørte området og det skal rapporteres på om målene blir nådd i samsvar med intensjonene i bypakken.

Satsing på kollektivtrafikk må være en del av den helhetlige framstillingen av bypakken. Bompenger til driftstiltak for kollektivtrafikken skal, som bompenger til andre tiltak, benyttes på en slik måte at de etter en avgrenset innsatsperiode har bidratt til at målene som er definert i bypakken blir nådd. Det må dessuten være utarbeidet en strategi for håndtering av driftsoppgavene etter opphør av bompengefinansieringen.

Lokal kollektivtransport, med unntak av jernbane, er i utgangspunktet et fylkeskommunalt ansvar. Hvis bruk av bompenger skal føre til en reell økning i driftsmidler til bruk for kollektivtrafikken, må ikke den offentlige innsatsen bli redusert tilsvarende. Bruk av bompenger til drift av lokal kollektivtransport skal altså være et supplement til den ordinære innsatsen over offentlige budsjett.

Med forbehold om at de angitte kravene kan bli oppfylt er det i mulighetsstudien lagt til grunn at det i hele bomperioden avsettes 30 mill. kr per år av bompengeinntektene til drift av kollektivtrafikk. Dette betyr en økning på 25-30 pst. i forhold til dagens fylkeskommunale tilskudd til drift av kollektivtrafikk i denne regionen.

5.2    Utbyggings- og finansieringsopplegg

Ny fastlandsforbindelse

Det finnes ikke noe formelt plangrunnlag for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy som er forankret i plan- og bygningsloven. Tidligere planarbeid har kun omfattet utredning av ulike løsninger på et overordnet nivå.

Det må derfor utføres et omfattende planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven. Først må det utarbeides kommunedelplaner med konsekvensutredning som grunnlag for valg av løsning. Deretter må det utarbeides reguleringsplan for den valgte løsningen. Det er antatt at denne prosessen vil ta så lang tid at bygging av ny fastlandsforbindelse først kan starte 4-6 år etter Regjeringens beslutning om valg av konsept. I løpet av denne tiden skal det, i tillegg til å gjennomføre en planprosess ihht. plan- og bygningsloven, utføres prosjektering av anlegget med kvalitetssikring av kostnadsoverslag, samt forberedes og gjennomføres stortingsbehandling av proposisjonen for andre fase av Bypakke Tønsberg. Det må understrekes at dette innebærer et meget stramt tidsskjema.

Det er derfor lagt til grunn at bygging av ny fastlandsforbindelse i tidligste fall kan starte i 2018 og med en byggetid på 3 år.

Diverse mindre investeringstiltak

Selv om det ikke finnes formelt plangrunnlag for disse tiltakene vil mange av tiltakene kreve vesentlig mindre planlegging og kortere planprosess enn fastlandsforbindelsen. Det vil derfor være sannsynlig at gjennomføringen av disse tiltakene kan starte fra 2016.

Det legges til grunn at investeringene i diverse mindre tiltak vil strekke seg over fem år med oppstart i 2016, dvs. gjennomføring i perioden 2016-2020.

Andre aktuelle vegprosjekter

Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for at prosjekter som ny fv 303 i Hogsnesbakken og ny fv 309 gjennom Teie skal inngå i bypakka. Begrunnelsen for dette er at disse prosjektene ikke vil påvirke de målsettingene som er definert i konseptvalgutredningen. Likevel kan dette være viktige prosjekter ut fra ønsket om å løse lokale problemer. Det er derfor gjort en egen finansieringsberegning for å se hva det betyr for for bomtakstnivået dersom det eksempelvis settes av 400 mill. kr til disse prosjektene.

Tilskudd til drift av kollektivtrafikk

Som nevnt er det lagt til grunn at det benyttes 30 mill. kr per år i bompenger til drift av kollektivtrafikk i hele bomperioden. Dersom bompengeinnkrevingen iverksettes fra 2016 (se nedenfor) vil det dette gjelde i perioden 2016-2030. Det forutsettes at kravene omtalt i Ot.prp. nr. 15 (2007-2008) er innfridd for at bompenger skal kunne brukes til drift av kollektivtrafikk.

Offentlige bevilgninger

Det berørte vegnettet i regionen omfatter ingen riksveger. Det kan derfor ikke påregnes bevilget ordinære statlige riksvegmidler til gjennomføring av tiltakene i bypakka. Fylkeskommunen arbeider imidlertid med en søknad om statlige midler gjennom en bymiljøavtale med staten.

Handlingsprogrammet for fylkesveger for Vestfold for 2014-2017 omfatter bare noen mindre tiltak i Tønsbergregionen. Det meste gjelder kollektivfelt i Halfdan Wilhelmsens allé og rundkjøring i krysset Stenmalveien/Halfdan Wilhelmsens allé på til sammen 18 mill. kr som dekkes av midler fra Tønsbergpakka (dagens bompengeordning).

Det må antas at det vil bli foretatt investeringer i fylkesvegnettet i Tønsbergregionen i årene fremover, uansett bompengefinansiering eller ikke. I mulighetsstudien legges til grunn at 10-15 pst. av de årlige investeringsmidlene til fylkesveger benyttes i regionen, anslagsvis 15 mill. kr per år i hele bomperioden.

Kommunene foretar år om annet investeringer i det kommunale vegnettet. Noen av disse tiltakene kan være relevante i forhold til bypakka og de kommunale midlene kan i så fall betraktes som kommunale bidrag til denne. Omfanget av kommunale midler vil imidlertid være usikkert og dessuten beskjedent i denne sammenhengen. I denne omgang er det derfor ikke forutsatt kommunale midler som bidrag til gjennomføring av bypakka.

Refusjon av merverdiavgift for investeringer på fylkesveger

Fra 2013 skal alle veginvesteringer belastes med full merverdiavgift, dvs. 25 pst. Det innebærer at mva-kompensasjonen for investeringer på fylkesveger og kommunale veger vil øke. For store investeringer som ny fastlandsforbindelse vil mva-kompensasjonen utgjøre betydelige beløp. Som i noen andre bypakker, f.eks. i Nedre Glomma, er det også i denne mulighetsstudien forutsatt at hele mva-kompensasjonen skal tilføres finansieringsgrunnlaget for Bypakke Tønsberg, se tabell 1 nedenfor.

Samlet utbyggings- og finansieringsplan

Basert på det ovenstående er det lagt til grunn en utbyggings- og finansieringsplan for det anbefalte Ringvegkonseptet som vist i tabellen nedenfor.
Tabell 1: Finansieringsplan, mill. kr 2013

Investeringer/tilskudd    2014-2017    2018-2023    2024-2030    SUM

 • Ny fastlandsforbindelse          2000        2000
 • Mindre investeringstiltak    100    200        300
 • Tilskudd drift kollektivtrafikk    60    180    210    450
 • SUM investering/tilskudd    160    2380    210    2750
 • Fylkeskommunal bevilgning    30    90    105    225
 • Mva-kompensasjon    13    562        575
 • Bompenger    117    1728    105    1950