1. Sammendrag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. des. 2013
 • 28. jan. 2014
 • Næring

1. Sammendrag

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesens utført en konseptvalgutredning (KVU) om helhetlige transportløsninger for Tønsbergområdet. Konseptvalgutredningen med Statens vegvesens anbefaling ble lagt fram i november 2013. Statens vegvesen anbefaler at det bygges et ringvegsystem tett på Tønsberg sentrum. Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy som en bruforbindelse mellom Kaldnes og Korten er et vesentlig element i det anbefalte konseptet.

I lokalpolitiske vedtak våren 2012 har Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner samt Vestfold fylkesting bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en mulighetsstudie om finansiering av de ulike konsepter. I denne mulighetsstudien presenteres et opplegg for å få finansiert det anbefalte konseptet for Bypakke Tønsberg, hovedsakelig basert på bompengeinnkreving. Hensikten med notatet er å danne grunnlag for fylkeskommunale og kommunale vedtak som gir prinsipiell tilslutning til at det arbeides videre med et mer konkret bompengeopplegg.

I mulighetsstudien er det tatt utgangspunkt i kostnadene for det anbefalte Ringvegkonseptet som er angitt i konseptvalgutredningen. Det er lagt til grunn en kostnad på om lag 2000 mill. kr (2013) for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy. Fordi kostnadsoverslaget for ny fastlandsforbindelse er svært usikkert er det også gjort en beregning der denne kostnaden er økt med 50 pst. til 3000 mill. kr.  I tillegg er det antatt et behov på 300 mill. kr til andre tiltak som gang- og sykkelveger, kollektivfelt, andre fysiske tiltak for kollektivtrafikk, trafikkregulerende tiltak etc. Videre er det lagt til grunn at det i hele bomperioden avsettes 30 mill. kr per år av bompengeinntektene til drift av kollektivtrafikk. Dette betyr en økning på 25-30 pst. i forhold til dagens fylkeskommunale tilskudd til drift av kollektivtrafikk i denne regionen.

Det berørte vegnettet i regionen omfatter ingen riksveger. Det kan derfor ikke påregnes noen statlige bevilgninger til gjennomføring av tiltakene i bypakka. I mulighetsstudien legges til grunn at 10-15 pst. av de årlige investeringsmidlene til fylkesveger benyttes i Tønsbergregionen, anslagsvis 15 mill. kr per år i hele bomperioden. Det er ikke forutsatt kommunale finansieringsbidrag i denne omgang.

I tillegg er det forutsatt at kompensasjonen for merverdiavgift (mva) for investeringer på fylkesveger og kommunale veger i bypakka i sin helhet tilføres bypakka. Med en mva-sats på 25 pst. utgjør dette 575 mill. kr for en investering på 2300 mill. kr.

Samlet finansieringsopplegg er dermed forutsatt som følger (2013-kr):

Investeringer/tilskudd    Mill. kr

 • Ny fastlandsforbindelse    2000
 • Mindre investeringstiltak    300
 • Tilskudd til drift av kollektivtrafikk    450
 • SUM investering/tilskudd    2750
 • Dekkes med fylkeskommunal bevilgning    225
 • Dekkes med mva-kompensasjon    575
 • Dekkes med bompenger    1950

Det er i utgangspunktet ikke tatt høyde for at prosjekter som ny fv 303 i Hogsnesbakken og ny fv 309 gjennom Teie skal inngå i bypakka. Begrunnelsen for dette er at disse prosjektene ikke vil påvirke de målsettingene som er definert i konseptvalgutredningen. Likevel kan dette være viktige prosjekter ut fra ønsket om å løse lokale problemer. Det er derfor gjort en egen finansieringsberegning for å se hva det betyr for bomtakstnivået dersom det eksempelvis settes av 400 mill. kr til disse prosjektene.

Det er lagt til grunn at dagens bomstasjoner beholdes og at det i tillegg etableres en énveis bomstasjon på ny fastlandsforbindelse med innkreving i retning nordover. Det er forutsatt at innkrevingen for bypakka starter samtidig med at de første tiltakene blir gjennomført tidlig i 2016. Det tas utgangspunkt i at bypakka er et «nytt prosjekt» og at den ikke er en fortsettelse av fase 1 av Tønsbergpakka. Det legges derfor til grunn en innkrevingsperiode på 15 år fra 2016 som er det vanlige i norske bompengeordninger. Det innebærer i så fall at innkrevingen vil pågå i perioden 2016-2030.

De trafikkmessige konsekvensene av bompengeinnkrevingen er beregnet av Statens vegvesen med Regional transportmodell (RTM), delområdemodell for Tønsbergregionen. Det er lagt til grunn en bomtakst for lett bil på 20 og 25 kr uten rabatt. Resultatene fra trafikkberegningene gir en indikasjon på hvilken trafikkavvisende effekt bompengene vil ha. Beregningene gir et trafikkgrunnlag på 46-50.000 biler/døgn i innkrevingsretningen avhengig av takstnivå, sum alle bomsnitt i 2016-nivå. Sammenlignet med en situasjon uten bompenger blir det 29-35 pst. reduksjon i trafikken gjennom bomsnittene. Den beregnede avvisningen må anses å være relativt stor (pessimistisk).

Andre forutsetninger for finansieringsberegningene:

 •  Lånerente: Før det er inngått renteavtaler med låneinstitusjoner skal det benyttes konservative anslag på lånerenten. Det legges til grunn en lånerente på 6,5 pst. uten krav til rentesikring.
 •  Driftskostnader for bomstasjoner: Årlig driftskostnad på 3,5 mill. kr per bomstasjon (i henhold til årsregnskapet til Tønsberg Hovedvegfinans AS for 2012).
 •  Rabattordning: 10 pst. for alle kjøretøy som betaler med elektronisk brikke i henhold til føringer gitt i Meld. St. nr. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023.
 •  Timesregel: Som i dagens bomring, dvs. at det betales for kun én bompassering i løpet av en klokketime.
 •  Månedstak: Det betales for maksimalt 60 bompasseringer i løpet av en måned (som i dag).
 •  Fritaksordninger: I henhold til regelverket, bl.a. fritak for moped og motorsykkel,  utrykningskjøretøy, el-biler og hydrogenbiler, kollektivtransport i rute,  forflytningshemmede.
 •  Gjennomsnittstakst per passering: Gjennomsnittsinntekten per kjøretøy øker når maksimal rabatt settes til 10 pst. i stedet for dagens rabatter på opp til 50 pst. Det er lagt til grunn en gjennomsnittsinntekt per passering på 70 pst. av lettbiltaksten (ca. 60 pst. i 2012).


Med forutsetningene ovenfor er bomtaksten for lett bil uten rabatt beregnet som følger for de ulike investeringsnivåene samt 450 mill. kr til drift av kollektivtrafikk:

 1. 2000 mill. kr til fastlandsforbindelse samt 300 mill. kr til andre tiltak:    14 kr
 2. Som over, men i tillegg 400 mill. kr til Hogsnesbakken og Teie:        17 kr
 3. 3000 mill. kr til fastlandsforbindelse samt 300 mill. kr til andre tiltak:    20 kr


I beregningstilfelle c) inngår ikke Hogsnesbakken og tiltak på Teie.

Dersom det forutsettes en lånerente på 5 i stedet for 6,5 pst. reduseres bomtaksten med 1-2 kr.

Dette tilsier at det kan antas som sannsynlig at bomtaksten for lett bil uten rabatt vil ligge i størrelsesorden 15-20 kr (2013), gitt det investeringsnivået som er angitt ovenfor, at bompengeinnkrevingen varer i 15 år fra 2016 og at fylkeskommunen bidrar med bevilgninger på 225 mill. kr i løpet av bomperioden.

Det er ikke foretatt beregninger med tidsdifferensierte takster i denne omgang.

For å kunne fremme en bompengesak for Stortinget som inneholder ny fastlandsforbindelse, må det foreligge godkjent reguleringsplan med kostnadsoverslag på detaljplannivå for denne. Det vil  neppe skje før tidligst i 2017-2018. Innkrevingen i dagens bompengeordning opphører etter planen høsten 2015 og det er ønskelig med minst mulig opphold i innkrevingen. For å kunne starte bompengeinnkrevingen fra nyttår 2016 må Stortinget behandle bompengeproposisjonen senest høsten 2015. Da vil det kunne foreligge godkjent plangrunnlag for noen av de mindre tiltakene i bypakken. Det vil derfor være nødvendig å fremme bompengesaken for Stortinget i to omganger:

 1.  Bypakke med mindre tiltak inkl. nytt bompengeopplegg. Fremmes høsten 2001. Inneholder prosjektportefølje for en bypakke med mindre prosjekter og tiltak som ikke krever omfattende planlegging og der usikkerheten i kostnadene ikke er stor.
 2. Resten av bypakken med ny fastlandsforbindelse. Fremmes når tilstrekkelig plangrunnlag foreligger for fastlandsforbindelsen.
 3. Inneholder godkjent reguleringsplan med detaljplanforslag for fastlandsforbindelsen.

Videre prosess frem til et Stortingsvedtak om en bompengeordning er beskrevet i kapittel 8.

Statens vegvesen sender foreliggende notat til uttalelse i Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner samt til påfølgende behandling i Vestfold fylkeskommune med følgende anbefaling til vedtak:

 • Gjennomføring av Bypakke Tønsberg delfinansieres med bompengeinnkreving i eksisterende bomstasjoner samt i en bomstasjon på ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy.
 • Finansieringen av Bypakke Tønsberg fremmes for Stortinget i to omganger, først en bypakke med mindre tiltak og ny bompengeordning, deretter en fullstendig bypakke som inneholder ny fastlandsforbindelse og eventuelt andre større utbyggingstiltak.
 • Statens vegvesen legger fram forslag til bompengeordning for bypakken med mindre tiltak når Regjeringens beslutning om konseptvalgutredningen samt kommunenes og fylkeskommunens prinsipielle tilslutning til videre arbeid med en bompengeutredning foreligger.
 • Det forutsettes at mva-kompensasjon knyttet til investeringer i Bypakke Tønsberg, overføres til investeringsbudsjettet og disponeres til finansiering av bypakka.


Den videre prosessen som er skissert i denne mulighetsstudien legger til grunn at stortingsbehandlingen av en bypakke med mindre tiltak kan skje høsten 2015 og at byggestart for ny fastlandsforbindelse kan skje tidligst i 2018. Det må understrekes at tidskjemaet for en slik framdrift er svært stramt.