8. Videre prosess - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 13. jan. 2014
 • 28. jan. 2014
 • Næring

8. Videre prosess

INNHOLD
1.    Sammendrag
2.    Innledning, bakgrunn 
3.    Anbefalt konsept  i konseptvalgutredningen 
4.    Tidligere fylkeskommunale og kommunale vedtak
5.    Innhold i bypakka, grunnlag for mulighetsstudien
6.    Trafikkgrunnlag    
7.    Bompengeopplegg, bompengetakster    
8.    Videre prosess    
9.    Anbefaling, forslag til vedtak

Når prosjektporteføljen i en bompengesak som fremmes for Stortinget inneholder ny fastlandsforbindelse, må det foreligge godkjent reguleringsplan med kostnadsoverslag på detaljplannivå for fastlandsforbindelsen. Det gjenstår en omfattende planprosess med forankring i plan- og bygningsloven før det ville foreligge godkjent reguleringsplan for dette prosjektet, og det vil derfor neppe skje før tidligst i 2017-2018.

For å kunne starte bompengeinnkrevingen fra nyttår 2016 som forutsatt i mulighetsstudien, må Stortinget behandle bompengeproposisjonen senest høsten 2015. Da vil det kunne foreligge godkjent plangrunnlag for noen av de mindre tiltakene i bypakken.

Det innebærer at det vil være nødvendig å fremme bompengesaken for Stortinget i to omganger:

 1. Bypakke med mindre tiltak.Fremmes høsten 2015.Inneholder prosjektportefølje for en bypakke med mindre prosjekter og tiltak som ikke krever omfattende planlegging og der usikkerheten i kostnadene ikke er stor.
 2. Resten av bypakken med ny fastlandsforbindelse.Fremmes når tilstrekkelig plangrunnlag foreligger for fastlandsforbindelsen.Inneholder godkjent reguleringsplan med detaljplanforslag for fastlandsforbindelsen.

Det er ikke uvanlig å fremme bompengeordninger for Stortinget i flere omganger etter hvert som nødvendig plangrunnlag foreligger, både for prosjekter utenfor og i byområder.

Når bypakken med mindre tiltak fremmes vil det være aktuelt å ta høyde for en bomtakst som er nødvendig for å finansiere hele pakken. Med basis i beregningen for full pakke omtalt ovenfor kan det eksempelvis bety at man fremmer en bompengesak med bomtakst 20-25 kr for lette biler uten rabatt og med en innkrevingsperiode som er nødvendig for å finansiere denne pakken. I dette tilfellet vil det trolig bety en innkrevingsperiode på vesentlig mindre enn 10 år.

Når bompengeordningen for den fullstendige pakken fremmes i neste omgang beregnes nødvendig bomtakst mer eksakt, basert på oppdaterte forutsetninger om kostnader etc. Det vil da være gunstig om taksten ikke er vesentlig forskjellig fra taksten som ble fastlagt for bypakka med mindre tiltak.

Med utgangspunkt i at bompengeordningen fremmes for Stortinget i to omganger kan prosessen beskrives som følger:

Prosess for bypakke med mindre tiltak:

 1. Behandling av mulighetsstudie om bompengefinansiering. Mulighetsstudien behandles i kommunene og fylkeskommunen med sikte på å gi prinsipiell lokalpolitisk tilslutning til at det jobbes videre med bompengefinansiering av valgt konsept når Regjeringens beslutning om dette foreligger. Lokal behandling av mulighetsstudien skjer samidig med lokal høring av KVU-rapporten. Det er lagt opp til kommunal og fylkespolitisk behandling i november 2013-mai 2014.

 2.  Bompengeutredning med trafikkanalyse for en bypakke basert på valgt konsept.Hensikten med dette arbeidet er å få fram et materiale som skal danne grunnlag for bindende lokalpolitiske vedtak om en bompengeordning for vedtatt konsept for bypakken med mindre tiltak. Bompengeutredningen må være basert på lokale prinsippvedtak (pkt. 1) og Regjeringens vedtak om valg av konsept. Tidspunktet for oppstart av utredningsarbeidet blir da avhengig av hvor lang tid Samferdseldepartementet og Regjeringen trenger etter den lokale høringen. Selve utredningsarbeidet kan utføres i løpet et par måneder, noe avhengig av føringene  i de lokale prinsippvedtakene og Regjeringens KVU-vedtak.  Det faglige utredningsarbeidet må skje i nær kontakt med de aktuelle samarbeidsfora. Antatt utførelse i august-september 2014.

 3. Kommunal og fylkeskommunal behandling – bindende vedtak om bompengeordning m/ takster for bypakke med mindre tiltak. Før saken sendes til lokalpolitisk behandling skal det gjennomføres en foreløpig kvalitetssikring internt i Vegdirektoratet. Denne tar vanligvis ca. en måned. Det betyr at grunnlaget for den lokalpolitiske behandlingen kan foreligge i september/oktober 2014. Antatt lokalpolitisk behandling av bompengeutredning med bindende vedtak:oktober-november 2014.Erfaringsvis tar det ett års tid fra lokale vedtak til saken fremmes for Stortinget. For å få et stortingsvedtak i 2015 er det derfor svært viktig at de lokale bindende vedtakene ikke fattes for sent høsten 2014.Det må understrekes at tidskjemaet for pkt. 2 og 3 i prosessen er svært stram.

 4. Behandling i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, stortingsproposisjon.Saken med lokalpolitiske vedtak sendes til Vegdirektoratet som forbereder saken for videre behandling i Samferdselsdepartementet. Som en del av denne behandlingen vil de faglige rapportene, bompengeutredning og trafikkutredning, bli gjenstand for ekstern kvalitetssikring (såkalt KS2 av ekstern konsulent). Statens vegvesen Region sør utarbeider utkast til stortingsproposisjon etter oversendelse av saken med vedtak til Vegdirektoratet.Samferdselsdepartementet fremmer stortingsproposisjonen som behandles av Stortinget.Antatt utførelse vinter/vår 2015-høst 2015.

 5. Behandling i Stortinget – vedtak om bypakke med mindre tiltak.Med en framdrift som skissert ovenfor er det realistisk at Stortingets behandling kan skje i høstsesjonen 2015 (erfaringsvis skjer dette som regel sent i høstsesjonen).Stortingsbehandling senhøstes 2015 innebærer at det kan bli vanskelig å få til oppstart/videreføring av bompengeinnkrevingen allerede fra nyttår 2016. Det kan imidlertid være mulig å gjøre en del forberedende arbeid parallelt med behandlingsprosessen slik at oppstart innkreving ikke blir mye forsinket.

Prosess for fullstendig bypakke:

Prosessen med finansieringsopplegget for en fullstendig bypakke kan som nevnt først starte når det foreligger godkjent reguleringsplan for ny fastlandsforbindelse.Prosessen vil for øvrig bli som beskrevet for bypakken med mindre tiltak, med unntak av at det ikke vil være nødvendig med en ny mulighetsstudie før bompengeutredningen for full pakke. Dvs. at man kan gå rett på en bompengeutredning for fullstendig pakke. Det må tas høyde for en tidsramme på 1,5-2 år fra oppstart bompengeutredning til vedtak i Stortinget.