Tolk / Interpreter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mar. 2013
  • 06. aug. 2014
  • Tannhelse

Tolk / Interpreter

Når brukes det tolk?

Offentlig godkjent tolk brukes i de tilfellene det er nødvendig for å sikre kommunikasjonen i forbindelse med undersøkelse og behandling. Pasienten skal få tilstrekkelig informasjon slik at vedkommende er i stand til å gi informert samtykke til undersøkelse og tannbehandling.

Kostnader

Utgifter til tolketjeneste dekkes over Den offentlige tannhelsetjenestens budsjett når personer i statlig mottak som hører inn under tannhelselovens prioriterte grupper, behandles på en av fylkeskommunens tannklinikker.

Utgifter dekkes kun når tolk er rekvirert av / eller i forståelse med tannhelsesektorens ansatte.

Den offentlige tannhelsetjenesten er ikke pålagt å dekke kostnader ved behandling av personer  i statlige mottak som ikke er prioritert i tannhelseloven. Det er kommunen som i dette tilfelle må dekke utgifter til tolketjeneste.

When is the interpreter?

Government approved interpreter used in those cases where it is necessary to secure communication in connection with the investigation and treatment. Patients should receive adequate information so that they are able to give informed consent to the study and dentistry.

Costs

Expenses for interpreter services covered by the public dental health service budget when people in the state reception falling within dental statutory priority groups, treated in one of the county dental clinics.

Expenses are covered only when the interpreter is requested by / or in concert with dental health

The public dental service is not required to cover the costs of treating people in government who are not receiving priority in dental health law. The municipality in this case must cover expenses for interpretation service.