Høring forslag til planprogram - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 29. nov. 2013
 • 21. mar. 2014
 • Næring

Høring forslag til planprogram

Høringsfrist 20.sept.2013

Høringsbrev

Fylkesutvalget vedtok 20.juni 2013 å legge planprogrammet for Regional plan for et helhetlig opplæringsløp ut til offentlig ettersyn og sende det på høring med frist for merknader 20.september.

Vestfold fylkeskommune inviterer til et samarbeid om å utarbeide en Regional plan for et helhetlig opplæringsløp med årlige handlingsplaner. Kommunene i Vestfold og fylkeskommunen utfordres på å gjøre et felles løft for å gi alle barn og unge muligheter for å oppleve mestring og å utnytte evner og talent gjennom hele opplæringsløpet – fra barnehage til og med videregående opplæring.

Planprogrammet legger opp til at planen skal inneholde:

 1. Mål
 2. Strategier knyttet til prioriterte satsingsområder
 3. Handlingsprogram knyttet til satsingsområdene

Det er viktig å få konkrete tilbakemeldinger på planprogrammet når det gjelder:

 • Formål
 • Hovedtemaene som er foreslått
 • Organiseringen av arbeidet med planen slik at kommunene og andre aktører som blir berørt av planen skal oppleve eierskap og forpliktelse

Fylkeskommunen ønsker å opprette en bredt representert prosjektgruppe med inntil 25 deltakere for arbeidet med å utvikle den regionale planen med handlingsprogram. Alle kommunene inviteres til å delta i prosjektgruppa med rådmann eller skole- og barnehageansvarlig. I tillegg til kommunene inviteres også partene i arbeidslivet, lærerorganisasjonene, fylkeselevrådet og Høgskolen i Vestfold. Det tas sikte på at prosjektgruppa møtes tre ganger før forslag til regional plan og handlingsplan blir sendt til behandling og høring i april 2014. Et arbeidsutvalg jobber med forberedelse og etterarbeid mellom de tre møtene.

Utdanningsdirektøren i Vestfold fylkeskommune og prosjektleder for Helhetlig opplæringsløp ønsker å besøke kommunene og diskutere planarbeidet og innholdet. Kommunene vil få en henvendelse vedrørende dette i løpet av august.

Høringsinstanser som ikke rekker å behandle saken innen høringsfristen, bes kontakte fylkeskommunen.