3. Formell ramme og føringer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

3. Formell ramme og føringer

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Utfordringer og muligheter
6. Innhold i planen
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift

Regional planlegging etter plan- og bygningsloven

Regionale planer har sitt formelle grunnlag i plan- og bygningsloven, kapitlene 7 – 9, samt i § 3-4 om regionens planoppgaver og planleggingsmyndighet.

§ 3-4 fastslår at regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkestinget er regional planmyndighet, med ansvar for å lede arbeidet med å utarbeide regionale planer, samt kompetanse til å vedta regional plan.

§ 8-2 fastslår at regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

§ 8 -3 beskriver reglene for utarbeidelse av regional plan. Fylkeskommunen skal samarbeide med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak. Det skal utarbeides planprogram i samarbeid med berørte kommuner og statlige myndigheter, og planprogrammet skal sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn med minst seks ukers frist. Fylkestinget fastsetter planprogrammet.

§ 8 – 4 fastslår fylkestingets myndighet til å vedta regional plan. Dersom statlig organ av hensyn til nasjonale eller statlige interesser på vedkommendes ansvarsområde, eller kommune som blir direkte berørt av planen, har vesentlig innvendinger mot planens mål eller retningslinjer, kan de kreve at saken bringes inn for departementet. Dette avklares gjennom den formelle høringen av planen.
Departementet har myndighet til å gjøre endringer i planen. Departementet kan også på eget initiativ gjøre endringer i regional plan ut fra hensynet til nasjonale interesser.

Nasjonale forventninger til regional planlegging
Hvert fjerde år gir staten uttrykk for sine forventinger til hvilke oppgaver som skal løses gjennom kommunal og regional planlegging. De nasjonale forventingene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Opplæring er ikke et av de seks områdene som er særlig framhevet, men det har relevans innen området helse, livskvalitet og oppvekstmiljø og verdiskaping og næringsutvikling.
De nasjonale forventningene er tatt opp i den regionale planstrategien for Vestfold. Denne regionale planen er en del av.

Veivalg for Vestfold. Regional planstrategi 2012 – 2016 (2024)
I regional planstrategi, vedtatt av fylkestinget i november 2012, er følgende visjon og overordnede samfunnsmål formulert:

Visjon:
Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien.

Hovedmål:

 1. Oppnå bedre balanse i arbeidsmarkedet, med et bredt arbeidsplasstilbud som omfatter virksomheter med suksess i en globalisert, kunnskapsbasert økonomi.
 2. Bevare natur- og kulturmiljøkvaliteter som grunnlag for bosetting, identitet, rekreasjon, attraksjon og næringsvirksomhet, og fremme klimavennlig energiforbruk og – produksjon.
 3. Bedre folkehelse gjennom et styrket velferdsgrunnlag og jevnere sosial fordeling.
 4. Være en aktiv deltaker i samarbeid med øvrige regioner rundt Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat, for å fremme en bærekraftig utvikling.

Regional planstrategi gav følgende oppdrag for utarbeidelse av nye regionale planer i perioden 2012 - 2016

 1. Regional plan for et helhetlig opplæringsløp
 2. Regional plan for verdiskaping og innovasjon
 3. Regional plan for Vestfoldbanen
 4. Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark
 5. Regional plan for klima og energi

Særlig mellom 1) Regional plan for helhetlig opplæringsløp og 2) Regional plan for verdiskaping og innovasjon er det tematiske skjæringspunkter som blant annet gjelder kvalifisering for arbeid og høyere utdanning, og samarbeid skole – næringsliv. Det er viktig å få til hensiktsmessig arbeidsdeling og god samordning mellom disse to planarbeidene.

Andre fylkeskommunale dokumenter og føringer

 • Regional plan for folkehelse
 • God oppvekst
 • Ny Giv
 • FOKUS 5 strategisk plan for videregående opplæring 2010 – 2014
 • Plan for internasjonalisering

Utgangspunktet for planoppdraget er å utvikle god kvalitet på opplæringen på alle nivå og få til godt samarbeid i overgangene mellom nivåene i opplæringsløpet. Planoppdraget skal gjøre roller, ansvar og oppgaver tydelige for alle som bidrar i opplæringsløpet.

I Vestfold fylkeskommune er målene at videregående opplæring:

 1. skal øke antall elever og lærlinger som fullfører og består i løpet av fem år
 2. skal redusere antall elever som slutter underveis og lærlinger som avbryter lærekontrakter
 3. skal øke antall elever som opplever at de får medvirke i mange eller de fleste fag
 4. skal redusere antall elever og lærlinger som opplever seg mobbet
 5. skal heve karakternivået på elever i norsk, matematikk på studieforberedende og yrkesfag og tverrfaglig eksamen yrkesfag

FOKUS 5; Strategisk plan for videregående opplæring Vestfold2010 – 2014 har fem satsingsområder:

 1. Helhetlig opplæring
 2. Den profesjonelle leder
 3. Den profesjonelle medarbeider
 4. Positiv organisasjonskultur
 5. Rekruttering

Nasjonale føringer og satsinger:

Opplæringslova regulerer grunnopplæringen i Norge for elever og lærlinger i skole og bedrift
Nasjonale satsinger

 • Stortingsmelding 24 Framtidens barnehager
 • Stortingsmelding 22 Motivasjon – mestring og muligheter
 • Stortingsmelding 20 På rett vei
 • Kompetanse for kvalitet – strategi for videre- og etterutdanning for lærere
 • Helsefremmende barnehager og skoler
 • Bedre læringsmiljø
 • Bedre vurderingspraksis og vurdering for læring
 • FYR – Yrkesretting av fellesfagene
 • Samfunnskontrakten – hovedmålet er å sikre rekruttering til yrkesopplæringen og øke antall læreplasser