6. Innhold i planen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 04. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

6. Innhold i planen

 1. Innledning
 2. Formål med planarbeidet
 3. Formell ramme og føringer
 4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
 5. Utfordringer og muligheter
 6. Innhold i planen
 7. Aktuelle problemstillinger
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift

Regionale planer er grunnlag for felles innsats og prioriteringer fra mange aktører. Innholdet i planen utvikles gjennom hele planprosessen, fra planprogram til høring og endelig vedtak. Prosessen med å utarbeide plan legges opp slik at relevante parter får anledning til å bidra, og dermed legge et felles grunnlag for forpliktelsene som ligger i planen.

Hovedinnholdet i planen tenkes strukturert på denne måten:

 • Mål
 • Strategier knyttet til utvalgte satsingsområder
 • Handlingsprogram knyttet til satsningsområder

Mål

På grunnlag av gjeldende føringer skal det lages en målstruktur med prioriterte overordnede mål og delmål.
Effektmål som allerede er utarbeidet for videregående opplæring skal innarbeides i planen og eventuelt suppleres med nye:

 • Flere fullfører og består videregående opplæring
 • Medvirkning
 • Mobbing
 • Karakternivå

Det skal vurderes om det skal lages effektmål for barnehager og grunnskoler og eventuelt andre.

Strategier knyttet til hovedtemaer.

Strategidelen av planen skal beskrive og ta stilling til de veivalgene Vestfoldsamfunnet skal gjøre innenfor et helhetlig opplæringsløp. Enighet om et lite antall omforente og tydelige strategiske valg er viktig for å kunne nå overordnede mål. Enighet forutsetter en felles forståelse av roller og ansvar, behovet for og kraften i samarbeid og god koordinering. Disse strategiene vil være grunnlag for å prioritere satsningsområder og tiltak.

I planprosessen skal alternative strategier og tilnærminger vurderes, og de strategiske valgene tydeliggjøres i sluttdokumentet.

Strategiene skal knyttes til et knippe hovedtemaer. Aktuelle temaer er

 • Overgangene mellom barnehage og grunnskole, mellom grunnskole og videregående opplæring, samarbeid om overgang fra skole til opplæring i bedrift for elever og lærlinger, lærekandidater
 • Kvalifisere de unge for høyere utdanning og arbeidsliv
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Tidlig innsats og tilpasset opplæring
 • Kvalitetsarbeid på alle trinn
 • Karriereveiledning og rådgivning
 • Foreldre og foresatte som ressurs

Handlingsprogram knyttet til prioriterte satsningsområder
Til regionale planer skal det lages handlingsprogram som rulleres årlig. Handlingsprogrammet skal tydeliggjøre ansvar for gjennomføring hos de ulike aktører. Første utgave av handlingsprogrammet lages i forbindelse med hovedprosessen for planarbeidet. Handlingsprogrammet skal bestå av tiltak for å gjennomføre planen.

Følgende virkemidler er aktuelle å vurdere i handlingsprogrammet:

 • Strategier og tiltak som forplikter alle i et samarbeid
 • Arenaer og verktøy for samhandling mellom alle som skal bidra i opplæringen
 • Kompetanseutvikling
 • Organisasjonsutvikling