9. Organisering og framdrift - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 04. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

9. Organisering og framdrift

 1. Innledning
 2. Formål med planarbeidet
 3. Formell ramme og føringer
 4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
 5. Utfordringer og muligheter
 6. Innhold i planen
 7. Aktuelle problemstillinger
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift

De viktigste berørte aktørene i planen for helhetlig opplæringsløp er kommunene, partene i arbeidslivet og medarbeidernes organisasjoner. Dessuten er barn og unge og deres foreldre og foresatte vesentlige aktører. Helhetlig opplæringsløp angår også andre sektorer i fylkeskommunen som regional og kultur ved folkehelsearbeidet. Det er også ønskelig med deltakelse og medvirkning fra Høgskolen i Vestfold, NAV og aktuelle frivillige organisasjoner. Fylkesmannen deltar også i arbeidet.

Organisering – roller og ansvar:

 • Planeier – fylkesrådmannen
 • Styringsgruppe – Fylkesutvalget
 • Prosjektansvar – utdanningsdirektøren
 • Prosjektledelse – utdanningsavdelingen
 • Prosjektgruppe med arbeidsutvalg
 • Faggrupper – referansegrupper med spesiell kunnskap/kompetanse til å vurdere enkelttemaer

Prosjektgruppe

Det nedsettes en prosjektgruppe med inntil 25 deltakere med deltakere fra aktuelle aktører nevnt ovenfor. Prosjektgruppa møtes inntil 3 ganger før planutkastet vedtas og sendes på høring februar
2014. Det oppnevnes et arbeidsutvalg med inntil 8 personer, som møtes hyppigere og bearbeider materiale til og fra prosjektgruppa og øvrige referansegrupper. I arbeidet med planen tas det sikte på medvirkning som involverer grupper som er vanskelige å nå gjennom formelle organer, for eksempel foreldre i videregående og elever i grunnskolen.

Aktuelle referansegrupper:

Lederforum ved KS og fylkesmannen
Hovedutvalg for utdanning og yrkesopplæringsnemnda
Direktørens ledergruppe
Fylkeselevrådet
Kommunale FAU
Verdiskaping Vestfold

Framdrift/ milepæler:

 • Behandling utkast til planprogram – Fylkestinget 20.juni 2013
 • Høring på planprogram frist 20.september 2013
 • Behandling forslag til endelig planprogram – Fylkestinget 7.november 2013
 • Utarbeide forslag til plan og handlingsprogram – frist 1.april 2014
 • Høring på plan og handlingsprogram – frist 1.juli 2014
 • Behandling av plan og handlingsprogram – Fylkestinget desember 2014
 • Implementering av plan og handlingsprogram – skolestart 2015