Jobber systematisk med utviklingsområdene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 14. apr. 2016
  • 19. mai. 2016

Jobber systematisk med utviklingsområdene

Nyere data viser en positiv utvikling i skolekvaliteten etter at THVS ble en skole i 2009.

– Rapporten peker på to hovedutfordringer for vår del; fullføring og eksamensresultater. Dette er områder som ikke er ukjente for oss, men tvert imot utfordringer som vi har tatt tak i og jobbet systematisk med helt siden vi ble en samlokalisert skole på Thor Heyerdahl vgs, sier rektor Robert Rognli.

Det er Senter for økonomisk forskning (SØF) som har undersøkt kvalitet og kvalitetsforskjeller i videregående skole på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I rapporten, som har tatt utgangspunkt i elever som startet på videregående skole i 2006/2007 og 2008/2009, havner Thor Heyerdahl vgs på en delt sjuendeplass i Vestfold. 2,9 poeng er en nedgang på 0,3 poeng sammenliknet med året før og plasserer skolen under landsgjennomsnittet på 3,1.  

– Det er ingen tvil om at dette er en grundig og seriøs rapport som vi har tiltro til og som er lest med stor interesse, og rapporten bekrefter utvilsomt skolens utviklingsområder. Samtidig er det et faktum at nærmere halvparten av elevene som rapporten omtaler, ikke har gått på storskolen THVS. Resultatet gjenspeiler derfor i liten grad jobben som er lagt ned etter at byens fire videregående skoler ble til en skole i 2009, påpeker Rognli.

– I tillegg er det verdt å merke seg at skoler sammenliknes helt uavhengig av kontekst. Det at THVS er en kombinert skole med omlag 50 prosent av elevene innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram, medfører at den nasjonale utfordringen med gjennomstrømming i yrkesfagene slår spesielt tungt inn hos oss.

Annen tilnærming til yrkesfagløpet

Rognli forsikrer om at arbeidet med å ta tak i skolens utfordringer knyttet til fullføring og eksamensresultater er godt i gang, men presiserer samtidig at skolen på ingen måte er i mål.

– Vi legger ikke skjul på at vi har hatt og fortsatt har utfordringer knyttet til gjennomstrømming på det yrkesfaglige utdanningsløpet der den aller største hindringen ligger i å skaffe nok læreplasser. Dagens tilnærming til elevene vi tidligere mistet etter Vg2 er imidlertid en helt annen tidligere, og de siste tre årene er det langt færre elever som har gått ut av Vg2 uten lærekontrakt som ikke har fått et tilbud om videre utdanning.  Nå skal alle ha et tilbud etter avsluttet Vg2 yrkesfag.

– Helt konkret betyr det at 56 elever uten lærekontrakt dette skoleåret har blitt tilbudt kvalifiseringskurs, Vg3 i skole eller praksisplass der målet er at elevene skal kvalifiseres og formidles ut i lære. Dette er en tilnærming til gjennomstrømming og formidling i det yrkesfaglige løpet som vi tror vi kommer til og vises på målinger framover.

Jobber med norskfaget

Rapporten peker også på skolens relativt svake eksamensresultater både på skriftlig eksamen generelt og norsk eksamen hovedmål spesielt. Det tas på alvor.

– En gjennomgang av nyere tall viser at karakterene i norsk, engelsk og matematikk har ligget på eller over nasjonalt gjennomsnitt i to av de tre siste skoleårene. Dermed har vi nok ikke lenger helt de utfordringene som rapporten skulle tilsi, men vi erkjenner at vi fortsatt har en del å gå på i norskfaget og det jobbes det kontinuerlig med.

Fullført og bestått

Forskerne bak rapporten har beregnet skolekvaliteten i videregående opplæring ut ifra syv ulike skolebidragsindikatorer som fanger opp ulike aspekter ved skolens aktivitet og målsettinger.

– THVS har en tilnærming til samfunnsoppdraget der vi jobber målrettet med å holde alle elever i skolen. Det har resultert i at vi i dag har vi en sluttprosent på 1,3 for skoleåret 2015/2016 – et tall som har ligget relativt stabilt gjennom flere år.

En høy andel av fullført og bestått vil imidlertid ha en innvirkning på karaktergjennomsnittet.

– Dersom vi lykkes med å holde «alle» elever i skolen, kan vi ikke samtidig forvente at vi skal være aller best i klassen på karakterer. For oss har det aller viktigste vært å få elevene til å fullføre og bestå – selv om det måtte få en negativ konsekvens for den gjennomsnittlige karakterutviklingen på skolen. Det tror vi fortsatt på, og vi kommer til å jobbe videre for å løfte elever på alle faglige nivåer, sier Rognli før han avslutter:

– Vi tar nå med oss utviklingsområdene rapporten bekrefter i vårt videre arbeid. I bakhodet har vi også vissheten om ferske tall som viser at THVS er inne i en positiv utvikling som ikke kommer like godt fram i Kunnskapsdepartementets rapport.

Les hele rapporten her: Skolekvalitet i videregående opplæring

Østlands-Posten: Nesten ingen avbryter skolen