Minoritetsspråklige elever - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 21. aug. 2013
 • 18. aug. 2017

Minoritetsspråklige elever

Det er ca. 20 % minoritetsspråklige elever ved skolen, og det språklige og kulturelle mangfoldet er en ressurs for oss.

Logo for Nasjonalt senter for flerkulturell opplæringThor Heyerdahl videregående skole er utpekt til å være Fokusskole for NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring)

Skolen er også besøksskole for kolleger ved andre skoler, og vi bidrar med spredning av kompetanse i ulike landsarrangementer som fokuserer på det flerkulturelle.

Hva er NAFO?

 • NAFO er et nasjonalt senter for flerkulturell opplæring som bidrar til kompetanseutvikling i barnehager, skoler, universiteter, høgskoler og voksenopplæringssentra. 
 • NAFO arbeider med å styrke kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn, elever/deltakere og studenter på alle nivåer, og bidrar til å utvikle inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.
 • NAFO bistår virksomhetsenheter på alle nivåer i å utvikle gode modeller for opplæring, som ivaretar de minoritetsspråkliges behov for tilrettelegging og både minoritets- og majoritetsspråkliges muligheter til å delta i det flerkulturelle fellesskapet. 

Fokusvirksomheter utpekes av fylkesmannens utdanningsavdeling. 

Med fokusvirksomhet menes en barnehage, skole eller voksenopplæringsinstitusjon som:

 • er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole der personalet, inklusive ledelsen, ser dette perspektivet som sentralt 
 • er villig til å bruke tid på kompetanseoppbygging på feltet både internt og utadrettet 
 • kan skape nettverk med andre virksomheter og er villig til å være et godt eksempel. 

Vi samarbeider også med Larvik kommune om en kombinasjonsklasse hvor minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge får grunnskoleopplæring med språkstyrking her hvor de etter alder hører hjemme, mens de samtidig kan hospitere i Vg1-klasser i enkeltfag og slik forberede seg på videregående.

Vg1-elever som sliter med språk og fagspråk kan være elever i Kombinasjonsklassen for å få et bedre grunnlag.

Se film om prosjektet

Veileder fra UDIR: Mer grunnskoleopplæring til ungdom

Gjennom dette arbeidet har THVS oppnådd svært gode tall når det gjelder å hindre frafall. Elevene lykkes med å gjennomføre og bestå videregående opplæring til tross for kort botid i landet. Teamleder Kari Brekke Nilsen (Larvik Læringssenter) og minoritetsspråkkoordinator Anita Lødrup (THVS) samarbeider om denne prosjektklassen.  Skoleåret 2017-2018 er det Berit Nordbø som har denne koordineringsrollen ved THVS.

THVS har systematisert bruk av tospråklig fagopplæring i videregående skole. Tospråklærere bidrar i enkeltfag og med tospråklighet generelt etter elevenes individuelle behov, samt tidsavgrenset undervisning i morsmål til elever som går opp til privatisteksamen.

Skolen tilbyr også grunnleggende norskopplæring (GNO) en økt i uka (onsdager 5. økt fra og med uke 35), eksamen i norsk som andrespråk-eksamen (NOA) til elever med 6 års botid eller mindre i Norge eller særskilt språkopplæring og eksamen i eget morsmål i tillegg til eller i stedet for 2.fremmedspråk eller annet programfag. Skolen har leksehjelp for alle elevene våre tirsdager kl.14.00-17.00.

Alle Vg1-elever innkalles til samtale med minoritetsspråkkoordinator. Ta kontakt med Berit Nordbø ved behov.

 

Bilde av Berit Nordbø

Berit Nordbø

rådgiver og minoritetsspråkkoordinator
telefon 958 02 047
beritn(a)vfk.no

 Bilde av Anita Lødrup

Anita Lødrup

prosjektleder, rådgiver og minoritetsspråkkoordinator
telefon 957 04 489
anital(a)vfk.no

Bilde av Gro Einarsen

Gro Einarsen

studierektor ved THVS

Bilde av Kari Brekke Nilsen

Kari Brekke Nilsen

teamleder Kombinasjonsklassen

Bilde av Hassan Fattouhi

Hassan Fattouhi

tospråklig faglærer i arabisk

Bilde av Abdi Handulle

Abdi Handulle

tospråklig faglærer i somali