22 millioner i Klimasats-søknader fra Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 28. jun. 2016
  • 16. feb. 2018

22 millioner i Klimasats-søknader fra Vestfold

Vestfoldkommunene snudde seg raskt, og fikk fram mange gode søknader om midler til lokale klimatiltak innen fristen. Hele 22 millioner er det søkt om fra Miljødirektoratets nye tilskuddsordning kalt Klimasats.

Hektisk prosess
Stortinget vedtok i desember i fjor en bevilgning på 100 millioner til lokale klimatiltak. 26. april kunngjorde Miljødirektoratet ordningen, med et søknadsvindu fram til 23. juni.

Vestfold klima- og energiforum arrangerte 3. mai et nettverksmøte i klima- og energiplanlegging, hvor den dryppende ferske tilskuddsordningen var et hovedtema. Her måtte det handles raskt.

Resultatet
Resultatet ser vi nå ved fristens utløp; 26 tiltak og prosjekter verdt 38 millioner ønskes delfinansiert med Klimasats-midler. På landsbasis er det over 300 søknader med en samlet søknadssum på 400 millioner. Kampen om krona blir hard, og resultatet blir kjent i september.

Klimanytten prioriteres
Tilskuddsordningen har fokus på konkrete tiltak som vil gi reell reduksjon av klimagassutslipp.

Her bør Vestfold- og Grenlandskommunenes søknader om å sette opp tankingsstasjoner for biogass komme i en særklasse. Den høye klimanytten i verdikjeden fra matavfall og husdyrgjødsel, gjennom Den Magiske Fabrikken på Rygg og inn i bilenes forbrenningsmotor er udiskutabel. Seks av eierkommunene til GreVe ønsker nå å bidra til å få opp markedet for biogassen, et marked som lider under høna-og-egget-syndromet. Offensiven for å få opp fyllestasjoner i seks byer er koordinert av GreVe Biogass.

I tillegg til biogass som drivstoff er det stort fokus på ladestasjoner for el-biler og utslippsnøytral kommunal tjenestekjøring. 5 kommuner søker støtte til å etablere ladestasjoner, og fylkeskommunen vil planlegge energistasjoner. Noen kommuner søker sogar om midler til innkjøp av el-sykler og el-bil.

Del av sammenslåingsprosesser og byutvikling
Et interessant og oppmuntrende trekk i massen av søknader er at både Nye Sandefjord og Nye Holmestrand legger klimadimensjonen inn i samordningsprosessene med tiltak som binder de gamle kommunene sammen. Transportløsninger til og fra nye bydeler er også tema i søknadsbunken.

Mest offensive
Mest offensiv i antall søknader og søknadsvolum er Holmestrand / Hof med hele 8 søknader og et søknadsbeløp på over 7 millioner. De er tett fulgt av Nye Sandefjord med 7 søknader med et søknadsbeløp på 3,5 millioner. Det er bare tre av Vestfold-kommunene som ikke har fremmet søknad i Klimasats-midler.

Kommunalbanken med grønn rente
Søknadene fremmes med en tilskuddsandel fra 50 til 100 %. Alternativ delfinansiering kan derfor bli aktuelt for noen av tiltakene.

Kommunalbanken er opptatt av kommunenes klima- og energiarbeid, og tilbyr "lavere, grønn rente" til 1,55 % og god nedbetalingstid. Slik ser det ut på KBN's nettside;

Vi tilbyr grønn rente til investeringer som gir redusert energiforbruk eller mindre utslipp av klimagasser, eller bidrar til lokal klimatilpasning. Eksempler på slike prosjekter er klimavennlige nybygg, produksjonsanlegg for fornybar energi, utbygging av kollektivtransport, gang- og sykkelveier og avfallshåndteringsanlegg.

I nær framtid vil KBN tilby Grønn Nibor-rente. "Dette er en type lån som ofte er aktuelt for større kommuner og større prosjekter", sier Torunn Brånå i Kommunalbanken.

Oppsummert
Summert fordeler søknadene seg slik på de 5 tiltaksgruppene det kunne søkes etter;

Tiltakstype

Antall søknader

Total kostnad

Omsøkt beløp

Klimavennlig areal- og transportplanlegging

2

2,4 mill

1,4 mill

Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak

13

32,2 mill

18,4 mill

Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring

4

1,4 mill

1,0 mill

Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling

6

1,4 mill

0,9 mill

Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling

1

0,5 mill

0,3 mill