Partienes valgprogram skaper forventninger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Jon Østgård
  • 21. aug. 2015
  • 30. jun. 2016

Partienes valgprogram skaper forventninger

De politiske partiene i Vestfold har tydelige og til dels konkrete ambisjoner for arbeidet med klima- og energispørsmål foran årets kommune- og fylkestingsvalg. Det må berømmes at alle partiene er tydelige på temaet. La oss ta de på ordet.


God timing

Fokuset på fornybare energiløsninger og klimautfordringen har økt i den nasjonale politiske og offentlige debatten det siste året. Stupfallet i oljeprisen presser fram nytenking og vilje til det såkalte grønne skiftet.

Vestfolds partnerskapskonferanse i januar i år (PK15) - kalt Grønn Verdiskaping – var et tydelig løft som ga optimisme. Næringslivet og det offentlige skal gå sammen for å ligge langt framme i dette grønne skiftet.

Ei god plattform å bygge på er de tre helt ferske regionale planene for Verdiskaping og innovasjon, Klima og energi og Intermodal godstransport.

Det er tydelig å lese av partiprogrammene i Vestfold at det er en pågående og konkret utviklingsprosess på gang. Årets kommune- og fylkestingsvalg er derfor godt timet for å realisere ambisjoner som er framtidsrettet innen fornybarsektoren og klimautfordringene lokalt i Vestfold.


Huller i partiprogrammene

Mot denne bakgrunnen er det derfor noen påfallende «hull» i partienes programmer.

Å utnytte og utvikle fylkets teknologifortrinn og FoU-kompetanse til grønn verdiskaping er for lite synlig.  Dette ble løftet fram i PK15 som et viktig mulighetsrom. Det er i første rekke programmene til AP, Sp og MDG som er tydelige på å utvikle miljøteknologi, og partiene V og SV fanger dette temaet ved å ville bruke offentlige finansieringsordninger aktivt for å løfte fram miljøteknologi.

Å lage samhandlingsarenaer for felles læring, kunnskapsdeling og løsninger var også et felles mantra i PK15- konferansen. Det skal imidlertid leses relativt nøye for å finne ordet samhandling i partienes valgprogram, med Arbeiderpartiet og Venstre som hederlige unntak.

Det offentliges innkjøpsmakt har gjentatte ganger vært understreket som et kraftig virkemiddel i energi- og klimaarbeidet. Derfor er det påfallende at det bare er FrP som tydelig setter dette på dagsorden. KrF gjør det samme, men bare for fylkeskommunale innkjøp.

Det er bare KrF som setter fingeren på behovet for å la skoleverket ta aktivt del i prosessen mot det grønne skiftet og bærekraftig utvikling. Dette er klokt når en tenker på grunnholdninger og konkret kompetanse før ungdommene gjør yrkes- og studievalg. De øvrige partiene heier på utviklingen for høgskolen i Buskerud - Vestfold, men da på et generelt grunnlag.

Det kan synes som at partiprogrammene foran årets valg var spikret da PK15-løftet kom i januar.


Mange gode og konkrete valgløfter

Partiprogrammene inneholder en lang rekke konkrete forslag og konstruktive standpunkter som partiene vil gjennomføre, med en tydelig uttalt eller mer indirekte energi- / klimaprofil.

Klimautfordringen
Klimaproblematikken er synlig som overordnet målsetting eller problemstilling i alle partiprogrammene. Unntak fra dette er FrP og KrF. V setter konkrete mål for utslippsreduksjon, likt det reviderte Klimaforliket i Stortinget.

Samferdsel
Noen klassiske valgkampsaker – som samferdsel, kollektivtransport og gang-/sykkelveier – har mange konkrete tiltak. Det samme gjelder innen regional arealutvikling og byplanlegging, hvor det generelt gis støtte til gjeldende plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).  H, FrP og SV har også tydelige standpunkt til bypakker og belønningsordningen.

Generelt viser partiene at jernbanen har en helt sentral rolle i samferdselen innen og ut av Vestfold. Alle partiene har et konkret eller prinsipielt standpunkt til nye stasjoner langs Vestfoldbanen. De fleste har konkrete standpunkt om godstransport og jernbane. Halvparten av partiene har meninger om brokryssing av Oslofjorden – med og uten forutsetninger.

Ny, fornybar energi
Halvparten av partiene (H, SV, V og Sp) tar fatt i mulighetene for å utvikle aktuelle nye, fornybare energiressurser. Tre partier peker på potensialet i bioenergien.

Å anvende ny, fornybar energi til transportformål har derimot alle partiene konkrete standpunkter og til dels konkrete forslag. Biogass og elektrifisering er gjennomgående konkretiseringer. Dette gjelder innen kollektivtranporten, nyttetransporten og privatbilismen.

For temaet energibruk i bygg vil partiene arbeide for plusshus-, passivhus- eller lavenergihus-standard, men da i fylkeskommunale bygg. Ny Horten videregående skole løftes fram i denne sammenhengen. Bare SV vil gjøre slike prinsipp gjeldende for alle offentlige nybygg. Ingen partier har et generelt standpunkt for alle framtidsbygg i Vestfold.

Ingen partier har standpunkt til potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse, med unntak av Sp og SV som løfter fram aktiv bruk av ENØK-tiltak.

Grønn næringsutvikling og virkemidler
Blant de mest konkrete punktene er bruk av tre i nye bygg (SV og Sp), og arbeidsplasser og produkter i avfallsbransjen (SV). H løfter fram ressursforvaltningen i jord- og skogbruket. Lokal produksjon og forbruk av energi er fokusert av Sp og SV. FrP og Ap påpeker viktigheten av dialogen blant annet med næringene i planlegging og utvikling av gode klimaløsninger.

To partier – H og V – vil etablere klimafond eller klima- og energifond, henholdsvis for privatpersoner og for innovative utviklingsprosjekter. SV og V vil aktivt bruke bevilgninger eller offentlige tilskuddsordninger for å løfte fram ny teknologi og løsninger.

H vil bruke avgiftssystemet aktivt for å redusere utslipp fra veitrafikken.

Innkjøp
Det er bare FrP som vil innføre kriterier i offentlige innkjøp med fokus på utslipp av klimagasser. KrF har en tilsvarende ambisjon for fylkeskommunale innkjøp.

Miljøledelse og miljøbevissthet
H og MDG løfter som de eneste fram temaet miljøledelse, og de vil miljøsertifisere alle fylkeskommunale virksomheter. MDG vil også innføre et klimaregnskap i fylkeskommunen.

V vil stimulere delingsordninger i persontransporten.

Kompetanse og utdanning
Det er bare Kristelig Folkeparti som er tydelig på å aktivere videregående skole for å styrke kunnskapen om bærekraftig utvikling og det såkalte grønne skiftet.


Sammenstilling av partiprogrammene

Vestfold Klima- og Energiforum har gått i gjennom partienes valgprogram om konkrete ambisjoner innen arbeidet med klima- og energispørsmål.  Fylkesprogrammet til partiet Rødt har ikke vært tilgjengelig på nett.

Det er i hovedsak fokusert på «Vi vil»- formuleringer i valgprogrammene. Disse er sammenfattet i et notat som kan finnes i faktaboksen til venstre i skjermbildet, sammen med de enkelte partiprogrammene.