Bygg i massivtre kommer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst og foto; Jon Østgård
  • 22. feb. 2017
  • 16. feb. 2018

Bygg i massivtre kommer

Redningsselskapet er i første rekke med å bygge yrkesbygg i massivtre i Vestfold – en svært klimavennlig byggemåte. Det nye RS Tunet på Langgrunn i Horten står klart midt i august, med 951 m3 massivtre i yttervegger, innervegger og etasjeskillere.


Er massivtre gammel vin på nye flasker?

Noen vil med rette si at vi alltid har bygd hus med treverk i Norge. Det stemmer.

Men fram til 1997 var det ikke tillatt å bygge høyere enn tre etasjer med bærende konstruksjoner i tre. Nye regler basert på ny teknologi gjør det imidlertid mulig å bygge i høyden. «Treet» i Bergen er 50 meter høyt, og «Mjøstårnet» i Brumunddal skal ha 18 etasjer og bli 80 meter høyt.

Massivtre skaper nye muligheter. Den svenske definisjonen er krysslagte elementer som er limt sammen, og dette gir kanskje en bedre forståelse av ordet massivtre. Massivtre gir byggevarer med helt andre og nye bæreegenskaper enn tidligere. Sammen med limtre og moduler i tre gir dette byggebransjen nye alternativer til tradisjonelle byggeelementer som stål og betong.

Byggebransjen står for et betydelig bidrag til utslippet av klimagasser, spesielt når det regnes med energiutlegg og tilhørende klimagassutslipp fra utvinning, produksjon og transport av byggematerialer (Livsløpsanalyser – LCA). Å bygge i tre er framhevet som et viktig bidrag i reduksjonen av klimagassutslippene med en meget god livsløpsanalyse. Samtidig bindes karbonet i de materialene som brukes.

Økt erfaring med bygging i massivtre har vist muligheter for redusert byggetid i forhold til tradisjonelle byggemetoder. Massivtre har også vist seg å ha overraskende gode brannhemmende egenskaper.

RS-Tunet

RS Tunet er et bygningskompleks med tre bygg. Samlet bruksareal (BRA) er på 4090 m2, med et hovedbygg på 2865 m2. Bygningene er plassbygde i massivtre, levert pr tog fra Østerrike. Massivtre vil være hovedkonstruksjonen, supplert med limtre og heltre. All ytre kledning er i royalimpregnert furu. Samlet volum på trebaserte byggematerialer er 951 m3.

RS Tunet bygges i et samarbeid mellom Redningsselskapet og Horten Industripark AS som byggherrer. Hovedentreprenøren er Betonmast AS. Arkitekter for disse spennende byggene er Yran og Storbråten.

RS Tunet har etablert en brønnpark med 9 energibrønner ned til 250 meter. Byggenes varme- og kjølebehov dekkes av varmepumpe og frikjøling. Med elektrisitet som spisslast gir dette oppvarmingskarakteren gul.

RS Tunet bygges som et kurs- og konferansesenter, og tilfredsstiller med sine 102 kWh pr m2 pr år oppvarmet areal kravene til energimerket A når det gjelder hovedbygget.

Et ønske om klassifisering etter Breeam-NOR ble valgt bort i prosessen grunnet kostnadene til sertifisering. Det foreligger ikke en gjennomført livsløpsanalyse (LCA).

Andre bygg på gang

Ishallen i Sandefjord

Sandefjord kommune er byggherre for en ny innendørs ishall i Bugården i Sandefjord. Totalentreprenør bygg er Bygg og Maskin AS.

Da dette dreier seg om en ombygging av et eksisterende hallanlegg med skøyteis er det knyttet opp spesiell kompetanse fra Green Advisers, Thermoconsult og NTNU.

Hovedleverandøren av byggeelementene er Splitkon AS i Åmot i Buskerud.

Ishallen vil bli plassbygd med store elementer. Hovedbæresystemet er limtretakstoler, mens det er massivtre i dekker og vegger. Til sammen utgjør dette 700 m3 trekonstruksjoner av svensk produksjon. Omregnet til tømmer er det ca 1750 m3.

Anlegget er planlagt ferdigstilt i desember 2017.

Nye Horten videregående skole

Planene for nye Horten videregående skole har alt skapt mye oppmerksomhet. Grunnen er selvsagt ambisjonene om en energistandard som plusshus-skole, og klassifiseringen Breeam Outstanding. Selve anbudsprosessen med konkurransepreget dialog – eller Design & Build - har også blitt viet mye oppmerksomhet. Veidekke ASA ble valgt som totalentreprenør, og byggestart er satt til mai 2017. Skolen skal være ferdigstilt innen juni 2019.

Skolen vil ha ca 18000 m2 bruksareal. Konstruksjonen vil være en blanding av tre, stål og resirkulert betong. Etasjeskillere og tak vil være i massivtre, mens yttervegger vil ha prefabrikkerte trestendere. En stor innvendig trapp vil også være i massivtre. Detaljprosjekteringen vil etter hvert konkretisere volumer og størrelser av de ulike komponentene.

Standarden som plusshus skal oppnås basert på en brønnpark for varmepumper, solcelleanlegg montert på tak og varmegjenvinning. TEK17-kravet for skolebygg er 110 kWh pr m2. Nye Horten vgs har et beregnet energiforbruk på 53 kWh pr m2, hvor ca 10 kWh pr m2 går til oppvarming. Bygget vil produsere mer energi enn det bruker.

Det er i prosessen gjennomført livsløpsanalyser som en del av Breeam-forarbeidet, og klimagassutslippet er beregnet til å være 43 % sammenlignet med referansebygg. Som en del av Breeam arbeides det med såkalt fossilfri byggeplass, og transport- og tilbringersystemet for skolen i drift vil også inngå i Breeam-arbeidet.

Skafjellåsen barnehage i Sande

Sande kommune er byggherre for en ny barnehage med 1072 m2 netto bruksareal. Pr februar er prosjektet ute i åpen anbudskonkurranse som totalentreprise (NS 8407). Etter planen skal barnehagen åpne høsten 2018.

Ambisjonen er en konstruksjon i massivtre. Det er kun lagt opp til beregninger av livsløpskostnader (LCC), ikke miljø- og energimessige livsløpsanalyser (LCA).

Byggets energistandard legges i energiklasse B. Med under 125 kWh pr m2 pr år vil det tilfredsstille kravene i TEK17.

Varmeforsyningen baseres på bergvarme fra en brønnpark med frikjøling sommerstid, i tillegg til el-kjele. En del av dette energisystemet vil være et snøsmelteanlegg for deler av uteområdene, noe som reduserer driftskostnader vinterstid.

Studentboliger på Bakkenteigen

Studentboliger er oppført i massivtre en rekke steder i landet de siste årene, blant annet i Porsgrunn, Trondheim, Haugesund, Drammen, Østfold, Ås og Hønefoss.

Planer for studentboliger i massivtre på Bakkenteigen ligger klare. Det dreier seg om konstruksjoner blant annet med massivtreplater, tilsvarende nybygget på Moholt i Trondheim. Energistandarden vil være passivhus, og varmeforsyning vil skje vannbårent basert på el-kjele.

Prosessen vil settes i gang når kommunen har avklart det arealmessige i løpet av våren 2017. Rammesøknaden til kommunen vil følge umiddelbart.

Omsorgsboliger i Andebu

Sandefjord skal bygge nye omsorgsboliger i Andebu, hvor ambisjonen er massivtre og andre trebaserte bygningselementer. Det er i tildelingskriteriene lagt stor vekt på klima- og livssyklusanalyser (LCA) med utgangspunkt i NS-EN 15978. I vektingen vil dette utgjøre 25 %.

Prosjektet er nå inne i en forhandlingsfase med tilbydere (februar 2017).

Bygget vil ha i overkant av 4000 m2 bruksareal (BRA). Grunnlasten for varmeforsyning vil være pelletsfyrt nærvarme, med elektrisitet som spisslast. Bygget skal prosjekteres i energiklasse B, lavenergibygg klasse 1 fra NS3700.

Utenlandsk kontra norsk

Dagens ledende produsenter av massivtre er i Østerrike, Tyskland, Sveits og Sverige. Norsk leveranse av massivtre har til nå vært fraværende, mens det i limtre-segmentet har det vært flere leverandører.

Imidlertid vil Splitkon AS i Åmot, Buskerud levere egenproduserte massivtre-produkter fra 2018.

Nordisk Massivtre AS skal etablere produksjon i Kongsvinger, og planlegger en produksjon på 5.000 m3 innen 2020. Dette er et nytt selskap eid av Massiv Lust, Stangeskovene og Hunton AS.