Arkiv 2013 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 26. jun. 2014
 • 16. feb. 2018

Arkiv 2013

I nyhetsarkivet vil du finne aktueltsakene etter at de har ligget på forsiden.

4.6.2013 - Ja til biogassanlegg i Vestfold

Vestfolds største kollektive klimatiltak er i ferd med å bli realisert. 12 Vestfoldkommuner har sagt ja til etablering av Grenland Vestfold Biogass AS. 5 Grenlandskommuner blir sannsynligvis også med i GreVe Biogass.

Matvavfallet fra husholdningene i Vestfold og Grenland vil sammen med slam fra renseanlegg, husdyrgjødsel og næringsmiddelavfall brukes som råvare for å produsere oppgradert biogass som drivstoff for kjøretøyer og biogjødsel som fullverdig gjødselvare i landbruket i Vestfold. En nøkkelfaktor er å å benytte husdyrgjødsel i prosessen.

Dette vil bli det største kollektive klimatiltaket som er utført i Vestfold og Grenland.

Østfoldforskning har utført livsløpsanalyser på behandling av organisk avfall til biogassproduksjon. Beregninger viser at dette vil gi en netto reduksjon av utslippet av klimagasser på 7.000 til 8.000 tonn CO2 .

Generalforsamlingen i Vestfold Avfall og Ressurs - Vesar -  ga 3. juni grønt lys for etablering av selskapet Grenland Vestfold Biogass AS.
En tilsvarende prosess skjer i Tønsbergfjorden AvløpsUtvalg - TAU og de fem kommunene i Renovasjon i Grenland - RiG.

Planene om et biogassanlegg i Vestfold har blitt utviklet fra 2008.

 

Mars 2013 - Viking Varme AS dropper fjernvarmen i Larvik

Viking Varme har besluttet å legge planene om fjernvarmeutbygging i Larvik på is. Etter lang tids planlegging, og vurdering av flere tekniske løsninger, er det klart at det ikke er mulig å få økonomi i fjernvarmeutbygging i Larvik på grunn av lave energipriser.

Selskapet fikk i 2009 konsesjon på utbygging av fjernvarme i Larvik sentrum. Det er foretatt en grundig kartlegging av kunder og kostnader for prosjektet. Det er også sett på mulighetene for å endre varmeproduksjonen fra flisfyring til spillvarme og varmepumpe.

De prognoser man i dag har om framtidige energipriser er årsaken til at det ikke er mulig å få lønnsomhet i fjernvarme i Larvik i overskuelig framtid.

Viking Varme hadde håpet å kunne tilby en ny og miljøvennlig energileveranse til næringsbygg, institusjoner og boligblokker i Larvik. En ny energibærer ville ha redusert CO2-utslippet og minsket sårbarheten og bedret forsyningssikkerheten i byen.

Vking Varme beklager at vi ikke ser oss i stand til å gjennomføre dette prosjektet som planlagt.

 

Mars - 2013 - Bedre Enova-støtte til privatboliger

Nye støtteordninger til energisparing, oppvarmingsløsninger og energirådgivning

Husholdninger kan nå få støtte til:

1. Energirådgiving

2. Energioppgradering av boligen

3. Utfasing av oljekjel

4. Omlegging av el-basert til fornybar vannbåren oppvarming

5. Sentralt styringssystem

6. Solfanger

7. Støtte til passivhus og lavenergibolig (gjelder kun nybygg)

8. For borettslag og sameier finnes egne støttetilbud

Lenke til Enova's hjemmeside: http://www.enova.no/finansiering/privat/aktuelt/slik-skal-nordmenns-boliger-bli-gronnere/242/1493/


10.3.2013 - Åpent møte om bioenergi - hva skjer i Vestfold ?

Åpent møte om bioenergi i Vestfold ble arrangert i Statens park, Tønsberg 19. mars.
Arrangementet var åpent for alle med interesse for fornybar varme, bioenergi og varmeproduksjon. 
Arrangører var Vestfold Skogselskap, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold Klima og Energiforum.
Temakvelden startet med en befaring på Skagerak Varmes nye fjernvarmesentral i Kilen i Tønsberg.

 

 

13.02.2013 - Anvendelse av biogass i Vestfold og Grenland

Å produsere biogass fra våtorganisk avfall -  matavfall fra husholdninger, næringsmiddelavfall, husdyrgjødsel og slam - er den klimamessig beste måten å behandle avfallet på. Å utnytte biogassen som drivstoff for kjøretøy gir størst klimanytte. Denne konklusjonen fra Østfoldforskning er lagt til grunn for en gjennomgang av mulighetene for å anvende biogassen fra det planlagte Grenland-Vestfold Biogass til flåtekjøretøy i Vestfold og Grenland.

Ei arbeidsgruppe fra Telemark og Vestfold fylkeskommuner, Vesar og Vestfold Klima og Energiforum har sammenstilt kunnskap om tekniske, økonomiske og klimamessige spørsmål. Dette er presentert i rapporten  Anvendelse av biogass i Vestfold og Grenland.

 

januar  2013 - Biogassanlegget nærmere realisering

Vesars administrasjon arbeider målrettet med å få på plass viktige brikker for å realisere et biogassanlegg på Rygg i Tønsberg.

Arbeidet i Vesar har fokus på alle ledd i verdikjeden - fra råstoffet organisk avfall til anvendelse av produktene biogjødsel og oppgradert biogass.

 • Et framtidig bestillerselskap sammensatt av renovasjonsselskapene i Vestfold og Grenland og avløpsselskapet TAU vil ha hånd om råstofftilgangen i form av matavfall fra husholdningene og slam fra renseanlegg, og prosessen fram til ferdig oppgradert biogass. I tillegg vil det være ønskelig med råstofftilgang av næringsavfall og husdyrgjødsel.
 • Det er inngått samarbeidsavtale med Tekniska Värken i Linkøping om samarbeid og kompetanseutvikling om biogassproduksjon.
 • Det er inngått avtale om å inkorporere forbehandlingsanlegget Norsk Biogassubstrat AS i et framtidig biogassanlegg.
 • Det er inngått opsjonsavtale med Skagerak Naturgass AS om salg og distribusjon av oppgradert biogass - biometan - til drivstoff for kjøretøyer.
 • Vesar og Telemark fylkeskommune har fattet vedtak om at renovasjonsbiler i Vestfold og busser i Grenland skal over på biometan som drivstoff.
 • Det arbeides med å inngå avtaler med enkeltbønder om salg av biogjødsel som fullverdig gjødselvare til erstatning for kunstgjødsel.