Vestfolds første pluss-skole i massivtre? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 10. aug. 2016
  • 16. jan. 2018

Vestfolds første pluss-skole i massivtre?

Vestfold kan få sitt første offentlige fyrtårnbygg – Horten videregående skole bygd i massivtre og et energiregnskap i pluss. Spørsmålet avgjøres av fylkestinget 13. september.

Ambisjoner og krav

Fylkeskommunen har ambisjoner om en høy klima- og energiprofil når det bygges nye videregående skoler. I konkurransen om å bygge ny videregående skole i Horten var det blant annet vektlagt at bygget skulle tilfredsstille BREEAM NOR-standarden til materialvalg, byggeprosess og driftsfase. Om mulig higes det mot klassifiseringen Excellent.

Vinneren

Veidekke Entreprenør AS vant konkurransen om bygging av ny Horten videregående skole. I anbudskonkurransen med såkalt konkurransepreget dialog var Veidekke Entreprenør AS, Backegruppen og Skanska i finalerunden. Veidekke gikk seirende ut med et tilbud om et skolebygg i massivtre og en plusshus-standard til 545 millioner kroner.

 En slik anbudsprosess legger til rette for at de gode og innovative løsningene kommer fram i dialogen med de konkurrerende anbydergruppene. Det oppleves som en vellykket  metodikk for å oppnå innovative offentlige anskaffelser.

BREEAM NOR

BREEAM er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy for planlegging og oppføring av bygg med bærekraftig tenking i alle ledd. BREEAM-NOR er en spesialdesignet versjon tilpasset nordiske forhold, og en ny versjon lanseres for det norske markedet 31. august i år.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning

Livsløpsanalyse - LCA

Alle de tre tilbyderne la fram LCA-regnskap i tillegg til livsløpskostnader (LCC).

En livsløpsanalyse (LCA) er forenklet sagt en systematisk analyse av energi- og dermed klimafotavtrykket til produksjon og transport av alle byggeråstoffer, og tilsvarende for byggeprosessen og drift av bygget og byggets levetid og gjenbruk av materialer. LCA er ikke lenger en akademisk øvelse, men en reell vurderingsfaktor for miljøbevisste byggherrer. 

Byggevarer med lavt klimafotavtrykk

Å benytte treverk i konstruksjoner og byggematerialer har langt lavere energiforbruk og klimapåvirkning enn for eksempel stål og betong. Bygg i tre er karbonfangst i praksis, noe som er et viktig tema i klimadebatten.

Med stadig forbedret produksjons- og byggeteknikk er massivtre og limtre i ferd med å bli konkurransedyktig også for større yrkesbygg og boligbygg - ikke bare eneboliger og hytter. Økende innenlands etterspørsel medfører at en ny fabrikk for massivtre-konstruksjoner åpnes i Åmot i Modum kommune i 2017.

Energiløsninger

17.000 m2 gulvareal skal varmes opp i nye Horten videregående (BRA).

Veidekkes løsning for energiforsyning baseres på en brønnpark for å benytte bergvarmen vinterstid og for kjøling i sommerhalvåret.

Et solcelleanlegg kan levere strøm til ulike energiformål i skolebygget.

TEK 10 – passivhus - plusshus

Standardkravet etter TEK 10 for netto energiforbruk i nye skolebygg er på 110 kWh pr kvadratmeter oppvarmet areal pr år.

Det samlete årlige netto energibehovet i nye Horten vgs er 860.000 kWh - eller 51 kWh/m2/år - så her overoppfylles TEK-kravet i betydelig grad. Et viktig bidrag til dette er et ventilasjonsanlegg som gjenvinner 85 % av energien i utgående luft.

Energiberegningene tilfredsstiller kravet til passivhus-standarden. Denne har blant annet disse spesifikke kravene;  oppvarming 20 kWh/m2/år, kjøling 3,0 kWh/m2/år, belysning 9,9 W /m2. Tilsvarende tall for nye Horten videregående ligger godt under disse tallene.

For å oppnå plusshus-standard må det være en ekstra tilførsel av fornybar energi, og dette foreslås løst med solcellepaneler.

Spennende detaljer kommer seinere

Inntil anbudet er endelig behandlet av fylkestinget er for eksempel LCA- og energikalkylene unntatt offentlighet. Dette vil vi derfor få komme tilbake til seinere utpå høsten.