Biogass i Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 16. jun. 2014
  • 05. mai. 2017

Biogass i Vestfold

Arbeidet med GreVe Biogassanlegg er startet opp sommeren 2014, og kommer til å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp i Vestfold.

Biogass

Biogass er metangass - CH4. Det er en fornybar energibærer som kan produseres av ulike organiske materialer og kan anvendes til mange ulike formål, som elektrisitetsproduksjon, oppvarming og som drivstoff.

Blant annet kan biogass produseres av våtorganisk avfall, matavfall og avløpsslam og av husdyrgjødsel. Biogass dannes ved utråtning av organisk materiale, det vil si uten lufttilførsel.

På sikt kan også skogsavfall, alger og slam fra fiskeoppdrett bli råvarer til prouksjon av biogass.

Råvarene til biogass beslaglegger ikke matjord.

(Kilde: Miljødirektoratet)

Denne siden er under oppdatering

Klimagevinsten er spesielt høy når biogass brukes i stedet for fossilt drivstoff i transportformål. I Vestfold alene bruker bussene fire millioner liter diesel/bensin i året. Hvis dette erstattes med biogass vil det tilsvare et kutt på 14.000 tonn CO2.

Biogassanlegget på Rygg blir det første av sitt slag i Norge med produksjon av biogass fra matavfall og husdyrgjødsel, og med komplett infrastruktur for lagring og bruk av biogjødsel i landbruket.

Biogassprosjektet er et godt eksempel på hvordan samarbeid mellom kommunene i Vestfold og Grenland, landbruksnæringen og Vesar har ført til det største miljø- og klimatiltaket i Vestfold noensinne.

 

Kort historikk og status for biogassprosjektet

Prosjektet Biogass i Vestfold ble satt i gang av 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) etter et studiebesøk i Trollhãttan i Sverige høsten 2008. 

 

Høsten 2013 ble selskapet Greve Biogass AS etablert.

Vestfold Klima og Energiforum har sett på dette som det kanskje største kollektive klimatiltaket i Vestfold pr idag. Forumet har derfor prioritert å delta i dette arbeidet på ulike måter. Vi har bidratt i utredninger, deltatt e i prosjektgruppe, arbeidsgruppe og har arrangert flere fagseminarer.

 

Viktige dokumenter og vedtak i prosessen

mai
2013

Grenland Vestfold Biogass As. Vedtak i Vesarkommunene og Grenlandskommunene    link til pdf

mars
2013

Klimanytten av et biogassanlegg i Vestfold.  Notat       link til pdf

februar
2013

Anvendelse av biogass i Vestfold og Grenland  Rapport    link til pdf

desember
2012

Vesar AS inngår avtale med Norsk Biogassubstrat AS, Bjørn Bu og Biogassubstrat Invest AS
Vesar AS inngår samarbeidsavtale med Tekniska Värken i Linkøping
Vesar AS inngår opsjonsavtale med Skagerak Naturgass AS

november
2012

Tønsberg Bystyre er positiv til å eie et Biogassanlegg som leies ut til Vesar. En avtale skal forhandles og legges fram for Bystyret  link til pdf

juni
2012

Vesar's styre fatter vedtak om å utrede alternative eiermodeller, og starte forprosjektering av et regionalt biogassanlegg  link til pdf

mars
2012

OPS-konkurransen avlyses

januar
2012

Om virkemidler i verdikjeden biogass.  Notat Vesar / Vestfold Klima og Energiforum  link til pdf

januar
2012

"Alternativ transportenergi i Vestfold".  Seminar 10.01.2012

november
2011

Industriell biogassproduksjon i Vestfold. Klimagassreduksjon ved å inkludere landbruket. Vestfold Bondelag  Rapport  link til pdf

oktober
2011

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon.  Rapport  Østfoldforskning  link til pdf

september
2011

Fylkestinget Sak 65/11. Biogass i Vestfold - vurdering av anvendelse til kollektivtransport.   Vedtak og Saksframlegg i pdf

juni
2011

Prekvalifisering for OPS-konkurranse. Kunngjort på DOFFIN 20. juni 2011

juni
2011        

Produksjonsstrategi - biogassalternativer i Vestfold.  Prosjektrapport link i pdf

juni
2011

Mottak av biorest. Premisser for mottak og lagring hos bøndene. Organisering av logistikksystem. Rapport Vestfold Bondelag  link i pdf

juni
2011

 Kunngjøring om reguleringsendring og konsekvensutredning for lokalisering av et biogassanlegg i Vestfold.
Forslag til planprogram.    link i pdf

november
2010    

Gassanvendelse.   Prosjektrapport Biogass i Vestfold  link i pdf

september
2009

"Biogass - gir muligheter"   Seminar 21. 09. 2009

mars
2009

Fra avfall til ressurs - en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold.  Prosjektgruppe oppnevnt av 12k i Vestfold  link i pdf