Seminar: Har biodiesel en plass i det grønne skiftet?

Gå direkte til

I kommuner og næringsliv legges det nå opp til fossilfri transport og anleggplasser, med batterier, biogass, hydrogen – og biodiesel. Men hvordan sørger vi for at biodieselen ikke fører til nedhugd regnskog, og hva er klimaeffekten? Dette var tema for et seminar hos Horten kommune 7. mars
Raps Foto: Marcel Zikmund/Flickr

Vi skal være tydelige på at det beste for å få til klimagassreduksjon er elektrifisering og bruk av biogass. I tillegg gir investeringer i løsninger på batteri, biogass, og hydrogen også langsiktige endringer. Det bidrar til en varig overgang, der leverandører må utvikle og selge nye typer maskiner, mens biodiesel, eller fornybar diesel fylles på vanlige dieselmaskiner, og man risikerer at fossil diesel benyttes senere.

Likevel – dersom man skal i gang med f.eks. et prosjekt med fossilfri anleggsplass er det mange som sitter igjen med et behov for fornybar diesel, etter at man har kommet så langt som det er mulig med elektrifisering og biogass. 

Riktige innkjøp kan hindre avskoging er et miljøproblem og et klimaproblem

Seminaret gav et bredt innsyn i muligheter og utfordringer knyttet til biodiesel. Solveig Firing Lunde beskrev problemene med avskoging, og at det ikke bare er et miljøproblem, og et problem for de som bor i og er avhengige av skogen, men at selve avskogingen og brenningen av skogen er et klimaproblem. Videre er det tydelig at med den eksplosive veksten i biodrivstoff basert på palmeolje, at det er betydelig mindre tilgang på biodiesel dersom man tar bort palmeolje fra miksen. 

Derfor er det viktig at kommuner og bedrifter etterspør løsnigner på batteri, hydrogen og biogass slik at presset på såkalt førstegenerasjons biodrivstoff blir minst mulig. Erik Gathen Berg og Odd-Olaf Schei gikk inn på det innkjøpstekniske, og en veileder vil bli klar fra Difi i løpet av våren. Innkjøpsprosjektet i Klima Østfold, som også Vestfold klima- og energiforum samarbeider om kan bistå kommuner i prosessen med å anskaffe klimavennlige kjøretøy.

Still tydelige anbudskrav

Anette Nihlén Moritz trakk fram at for Veidekke var det også en del fordeler med elektriske maskiner, med mindre støy og bedre luft. Imidlertid er det behov for biodiesel i større maskiner, selv om elektriske løsninger finner veien i stadig større, og flere segmenter. For en aktør som Veidekke som har valgt å gå foran med fossilfri anleggsplass er det en fordel om byggherren stiller strenge og tydelige krav til hva som skal være utslippsfritt, og fossilfritt, bærekraftskrav, og ikke minst systemgrenser for anbudet eller prosjektet.

Fra palmeolje til norsk skogavfall?

Esso Norge AS og Drivkraft Norge representerer bransjen, som leverer flytende drivstoff. Leverandørene kan i prinsippet levere det meste av innblandinger, men for at garantier skal gjelde på anleggsmaskiner er det nødvendig å holde seg innenfor drivstoffstandarder. Esso Norge har nylig gått helt bort fra å bruke palmeolje i sine produkter, ikke fordi det er helt umulig å skaffe noe som kan være bærekraftig palmeolje, men fordi det er svært vanskelig å kommunisere.

Til sist fikk vi et innlegg fra Mikhail Tsypkin fra Biozin Holding AS. De ønsker å produsere et råstoff for biodrivstoff basert på avfall fra norsk treindustri. De skisserer et anlegg i Åmli, som skal levere et flytende produkt som kan leveres til et raffineri og gi bensin- og diesel-produkter. Tidshorisonten er per nå 2022 før man kan klippe snoren på et slikt anlegg.

Biodiesel kan være bærekraftig, og inngår i porteføljen for fornybare drivstoff. Det er tilgjengelig her og nå, og kan brukes i eksisterende maskiner. Det er imidlertid begrensa hvor mye bra biodrivstoff som er tilgjengelig, og andregenerasjons biodrivstoff basert på avfall, alger med mer, er ikke klart i tilstrekkelig stor skala. 

Se presentasjonene under. Du kan også se opptak av seminaret på Facebook. Følg videolinkene, og velg innleder fra lenker i kommentarfeltet.

Program

Video av Lunde og Gathen. Klikk på tiden i kommentarene for å gå direkte til de enkelte innlegg.

Solveig Firing Lunde, Regnskogfondet
Hvordan sikre at du unngår palmeolje i fossilfri transport og anleggsplasser

Erik Gathen Berg, Klima Østfold
Fossilfrie kjøretøy og maskiner i offentlige anskaffelser – Klima Østfolds tips og tilbud

Video av Schei, Fougner, Berland, Motitz, og Tsypkin. Klikk på tiden i kommentarene for å gå direkte til de enkelte innlegg.

Odd-Olaf Schei, Difi
Hvordan anskaffe bærekraftig biodrivstoff

Anne Fougner, Informasjonsdirektør Esso Norge AS.
Biodiesel i en lengre, og globalt perspektiv

Kjartan Berland, Drivkraft Norge
Produktstandarder og mulighet for biodiesel i anleggsmaskiner

Anette Nihlén Moritz, Miljøleder i Veidekke Entreprenør
Erfaringer med bruk av biodiesel i fossilfri anleggsplass

Mikhail Tsypkin, CTO Biozin Holding AS
Kan vi få biodrivstoff fra lokale råvarer i vår region?

Tid og sted

9-13 den 7. mars 2019, Kommunestyresalen i Horten.