Klimaprognose for Vestfold

Gå direkte til

Det blir som vi har trodd. Våtere - villere - varmere. Men for første gang er dette sagt konkret for Vestfold.
Meløstranda camping i Lågendalen august 2017 Foto: Yngve Tørrestad, NRK Vestfold

Fylkesprognose

Norsk Klimaservicesenter har utarbeidet en kortfattet prognose om klimaendringene som vi kan forvente i Vestfold fram mot år 2100. Dette kommer som et svar på en oppfordring fra den temagruppa som arbeidet med klimatilpasninger i den regionale planen for klima og energi. Prognosen kalles Klimaprofil Vestfold.

Vær og klima

Klimaendringer er meget kort fortalt summen av de værsituasjonene vi daglig opplever – registrert over en lang tidsperiode. «Mot normalt»-begrepet er sammenligninger av dagens vær med værmålinger og registreringer fra siste tretti-års periode. Forskningen på klimaendringene har - blant mange naturvitenskapelige parametre - en mye lenger meteorologisk tidslinje. Modellberegninger tegner et bilde med en tidshorisont på for eksempel 90 år fra i dag (år 2100).

Endringene og utviklingsbildet

Klimaprofil Vestfold gir en kortfattet framskrivning av noen såkalte klimaelementer som er høyst relevante for Vestfold:

•Årsnedbøren vil øke med ca 15%, med hovedvekt på vinter og vår.
•Det vil med økt sannsynlighet bli flere og mer intense episoder med kraftig nedbør, med tilhørende fare for mye overvann. Dette omfatter også en økt sannsynlighet for flere og store regnflommer. Et anbefalt klimapåslag for flomvannføring er 20 % i alle vassdrag i Vestfold.
•Rapporten er meget forsiktig med å spå endringer når det gjelder sterk vind.
•Sommernedbøren forventes å bli uendret, men det blir en økende fare for forsommertørke som følge av høyere sommertemperaturer.
•Temaene kvikkleireskred, steinsprang og steinskred omhandles meget forsiktig. Prognosen for jordskred er imidlertid mye tydeligere, hvor faren er økende. Det pekes på en tydelig sammenheng med økte vannmengder i perioder.
•Det forventes en havnivåstigning på mellom 30 og 38 cm i Vestfold fram mot år 2100. Imidlertid er prognosen meget forsiktig med å si noe om tilfeller av såkalt stormflo, annet enn at faren for stormflo vil øke.

Noen svar, flere uavklarte spørsmål

Klimaprofil Vestfold er viktig nettopp fordi det er den første prognosen for Vestfold. Rapporten gir foreløpig tilstrekkelige svar på noen spørsmål om det framtidige klimaet. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere kritisk viktige temaer er mer eller mindre uavklart.

Det tenkes her på faren for kvikkleireskred, og ikke minst faren for ekstrem stormflo langs kysten. Mange mennesker i Vestfold bor på gammel havbunn, som ofte er leire. Mange mennesker i Vestfold bor helt nede i strandkanten. Faren for ekstreme vindkast er ikke behandlet. Vil dagens byggtekniske krav holde om 80 år?

Med tanke på at Vestfold-samfunnet nå setter klimatilpasning på dagsordenen, er det all grunn til fortsatt å etterlyse så gode prognoser som mulig om hvordan klimaendringer vil påvirke oss. Først da kan vi med rimelig trygghet planlegge oss vekk fra framtidige problemer.