Klimasatsstøtte til kommunene i Vestfold

Gå direkte til

Miljødirektoratet har nå innvilget støtte til kommunenes klimatiltak gjennom ordningen Klimasats. Kommunene i Vestfold har fått støtte til 15 prosjekter.
Alta kommune får Klimasats-støtte til å kjøpe 16 elektriske varebiler og 16 ladepunkter, elsykler til tjenestebruk, økt kunnskap om klimavennlig utbygging i områder med kaldere klima, og delta i klimanettverk med andre kommuner. På bildet, fra venstre: Tor Håvard Sund (skogbrukssjef), Marie Rushfeldt (klima- og miljørådgiver) Runar Terje Pedersen Foslund (bilansvarlig) og Gjermund Abrahamsen Wik (sykkelby- og folkehelsekoordinator). Foto: Knut-Johnny Franck, Alta kommune.

Klimasats har vært en ordning for å dele ut klimastøttemidler til kommunene siden 2016. I år er potten på 200 millioner, og 574 søknader har kommet inn. Disse prosjektene utløser prosjekter for en halv milliard i kommunene.

15 prosjekter i Vestfold

Vi kan gratulere vestfoldkommunene med tilsammen 7,5 millioner kroner i støtte. Prosjektene spenner bredt, fra plastfri kommune, til bygg i tre, og til fossilfri transport gjennom elsykkel, elbil, ladeinfrastruktur, og biogass.

Mest støtte til trebygg og ladeinfrastruktur

Olsrød sykehjem

Tønsberg kommunes prosjekt knyttet til nytt sykehjem på Olsrød får mest støtte, med 3 millioner. Dette er mindre enn det var søkt om. 

Sykehjemmet skal ha et energiforbruk som er 70% lavere sammenliknet med TEK10 nivået (deler av definisjonen nZEB for FutureBuilt). Vektet levert energi for sykehjem etter nZEB er 85kWh/m2år. Energibehovet for sykehjem etter TEK17 er 195kWh/m2år.

Det skal brukes anleggsmaskiner som går på elektrisitet eller bærekraftig biodrivstoff. For oppvarming av bygg under byggeperioden skal det brukes fjernvarme eller bærekraftig bioenergi.

Ladeinfrastruktur for Larvik kommunes elbiler

Larvik kommune er tildelt 1,3 millioner kroner til ladeinfrastruktur. Det skal monteres 65 lade punkter for kommunale tjenestebiler i kommunen. Når for lading infrastrukturen til tjenestebiler er på plass, vil utskifting av fossile kjøretøy bli skiftet ut med el biler. Larvik kommune har utarbeidet en helhetlig utskiftingsplan som da kan iverksettes.

Andre prosjekter

Elektrisk pick-up til Larvik kommune

Larvik ønsker å ta i bruk eksempelvis en Goupil G5. Oppgavene består av kjøring i forbindelse med drift og vedlikehold av kommunens parker, friområder, strender, søppelhåndtering, vanning av blomster fra tank på bil osv.

Elektriske lastesykler

Sandefjord og Horten kommuner har fått støtte til å kjøpe inn elektriske lastesykler som skal testes ut i bruk for kommunalt ansatte, og til utlån til innbyggere. Horten går lengst, og skal bruke ti elsykler (ikke lastesykler) til eget bruk og to lastesykler til innbyggere.

I Horten skal syklene "blant annet benyttes til og fra møter og i forbindelse med hjemmesykepleieoppdrag. Hensikten er å utvide slik at flere virksomhetsområder kan prøve ut fossilfrie alternativet til kortere jobbreiser og å også få en helseeffekt. 10 stk elsykler vil fordeles mellom tjenester på rådhuset, kultur, helse og teknisk."

De ønsker også "å vise innbyggere og næringsliv den elektriske transportsykkelens sitt potensial som transportmiddel og reelt alternativ til bil, noe som er undervurdert av mange. Dette skal gjøres gjennom en utlånsordning for 2 stk slike sykler. Utlånsordningen vil enten driftes av en kommunalt tjenestested i Horten sentrum eller gjennom en sykkelforhandler."

Mer om støtteordningen

Du kan lese alle søknadene, og mer om ordningen på Miljødirektoratets hjemmesider. Der kan man også sammenligne seg med andre kommuner eller fylker. For eksempel fikk kommuner i Telemark vesentlig mer støtte, nesten 13 millioner. Det meste er knyttet til bygg i tre og klimavennlig byggeri og materialbruk.