Lytt til tekst
SØK MENY

Bypakken orienterte om fagrapporter

Foto: Representanter i overordnet styringsgruppe
Tre uker før Bypakke Tønsberg-regionen legger fram anbefalingen for ny fastlandsforbindelse, ble representantene i overordnet styringsgruppe orientert om innholdet i temarapporter og fagnotater.

De siste månedene har Statens vegvesen på vegne av Bypakke Tønsberg-regionen jobbet med en lang rekke faglige rapporter og notater. Disse er en del av den pågående konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

- Frem til nå har fagfolkene sett på hver av de syv alternativene for ny fastlandsforbindelse isolert, innenfor sitt fagtema. Alle alternativene kommer godt ut på noen temaer og dårligere på andre. Alle alternativene har altså styrker og svakheter. De neste tre ukene skal vi bruke på å sammenstille temarapportene og komme med en anbefaling basert en helhetlig vurdering, sier Nina Ambro Knutsen, prosjektleder for Bypakke Tønsberg-regionen. 

Flere temarapporter og fagnotater

I møtet i overordnet styringsgruppe (OSG) 17. oktober, ble de ulike fagrapportene presentert for representantene. Hvert av de ulike alternativene for fastlandsforbindelsen ble rangert fra best til dårligst innenfor hvert enkelt tema. 

Det er seks rapporter som omhandler de ikke-prissatte virkningene. Det er sett på hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha på kulturmiljø, naturmangfold, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og naturressurser. Konsekvenser i anleggsfasen er også vurdert. 

De andre temarapportene og fagnotatene som ble presentert på møtet, er prissatte virkninger, risiko og sårbarhet, trafikale virkninger, kostnader og tekniske planer og lokale og regionale forhold.

Temarapportene og fagnotatene publiseres her etterhvert som de blir ferdigstilt. 

Hva skjer videre?

Det arbeidet som nå er gjort, vil danne grunnlag for en sammenstilling og en samlet vurdering, som resulterer i en faglig anbefaling. 

Tirsdag 7. november vil Bypakke Tønsberg-regionen legge fram en anbefaling for overordnet styringsgruppe. Kommunestyrer og fylkesting inviteres til et informasjonsmøte samme dag. 

Den faglige anbefalingen om hvilke alternativer som er de beste for Tønsberg-regionen, vil være basert på en helhetlig vurdering. Det presenteres to alternativer, én i hver av korridorene. Den ene korridoren går fra Kolberg til Korten og den andre fra Kolberg til Hogsnes/Jarlsberg.

Deretter blir det et møte overordnet styringsgruppe 28. november, der det skal besluttes utlegging på høring. Høringsrunden er på åtte uker.

Etter høringen sender overordnet styringsgruppe sin anbefaling til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.

Valg av løsning for ny fastlandsforbindelse besluttes av partene i Bypakke Tønsberg-regionen, kommunestyrene i Tønsberg og Færder og fylkestinget.

Kommunedelplanen vedtas deretter i kommunestyret i Færder og bystyret i Tønsberg for eget geografisk område.

Emneord: Samferdsel