Lytt til tekst
SØK MENY

Kjøp av regionale togtjenester åpner muligheter

Foto: Dag G. Nordsveen
Et ekspertutvalg foreslår å overføre ansvaret for å kjøpe togruter internt i fylkene og togruter mellom fylker på Østlandet til de nye fylkeskommunene. Fylkespolitikerne i Vestfold ønsker forslaget velkommen.

- Det er nytt og spennende at de nye fylkeskommunene er tiltenkt en rolle som bestiller av regionale togtjenester. Dobbeltsporet gjør det mulig å få på plass et lokalt togtilbud, som igjen blir sydd sammen med busser og andre tilbringertjenester. Det kan åpne for et langt bedre kollektivtilbud i fylket vårt, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder i hovedutvalg for samferdsel og areal. 

Foreslår nye oppgaver til fylkeskommunene

Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreformen, ble regjerningen bedt om å sette ned et ekspertutvalg som skulle foreslå nye oppgaver til fylkeskommunene. Utvalget startet arbeidet i juni 2017, og i februar leverte de rapporten som ligger ute på høring fram til 9. mai.

Fylkestinget har nå behandlet høringssvaret fra Vestfold fylkeskommune.

- Det er en opptur at ekspertutvalget foreslår å legge så mange spennende oppgaver til vårt folkevalgte nivå. Hvis Stortinget og regjeringen tar motet til seg og gjennomfører det som er foreslått, blir det spennende å være fylkespolitiker fremover, sier Hønsvall.

Les mer om ekspertutvalgets rapport og  den politiske behandlingen av Vestfold fylkeskommunes høringssvar (se sak 34/18)

Ønsker ikke et nytt vertsfylke

Vestfold fylkeskommune synes det er svært positiv til at de nye fylkene er tiltenkt ansvar for bestilling av togtjenester. Dette vil gi større muligheter for å se tog og buss i sammenheng.

Ekspertutvalget foreslår at ansvaret for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo, som i dag ligger til Jernbanedirektoratet, overføres til fylkeskommunene.

Overføring av grenseoverskridende togtilbud forutsetter at fylkeskommunene samarbeider om kjøp og utvikling av et koordinert togtilbud. For eksempel kan Østfold/Akershus/Buskerud ta et vertskommuneansvar som det største "jernbanefylket".

Angående dette punktet, vedtok fylkestinget følgende: «Vestfold fylkesting er uenig i ekspertutvalgets forslag om at én enkelt fylkeskommunene på Østlandet skal ivareta vertskapet for de tre andre i bestilling av regionale togtjenester i området.»

- Med en slik ordning, innfører vi i praksis et fjerde forvaltningsnivå, sier Hans Hilding Hønsvall.

Ekspertutvalget mener ansvaret for kjøp av togruter som går mellom landsdelene, fortsatt skal ivaretas av staten. Fylkestinget er enig i at dette er en god løsning som bør videreføres.

Etter at regjeringen har mottatt høringsinnspillene, vil departementene vurdere forslagene i rapporten. Deretter kommer forslagene til behandling i Stortinget.