Lytt til tekst
SØK MENY

Klippet snoren i Dølebakken

Fylkesordføreren Rune Hogsnes og ordfører i Sandefjord, Bjørn Tore Gleditsch, sto for den offisielle åpningen av den nye gang- og sykkelveien i Dølebakken. Foto: Vestfold fylkeskommune
I Sandefjord er Dølebakken en sentral sykkelrute inn til sentrum, men fylkesveien har aldri vært spesielt godt egnet for myke trafikanter. Nå står en splitter ny gang- og sykkelvei klar til bruk.

- Gratulerer med dagen til innbyggerne i Sandefjord og gratulerer til ungdommen. Nå har det blitt tryggere å ferdes her. Det har tatt litt tid å bygge denne gang- og sykkelveien, men nå er den ferdig og jeg håper mange i Sandefjord vil bruke den i årene framover, sa fylkesordfører Rune Hognes.

Fylkesordføreren og ordføreren i Sandefjord, Bjørn Tore Gleditsch, sto for den offisielle åpningen av den nye gang- og sykkelveien i Dølebakken. Strekningen fra jernbaneundergangen til Frøyasvei er ca. 1 km lang. Den har fått fortau på begge sider og egne oppmerkede sykkelfelt i veibanen.

En skoleklasse ved Sande skole deltok med sykler på åpningsmarkeringen, som fant sted rett i nærheten av Breidablikk ungdomsskole.

- Det viktigste når vi bygger gang- og sykkelveier, er selvsagt bedre trafikksikkerhet. I tillegg handler dette om folkehelse og klima. Vi får et bedre sted klimamessig når flere sykler, og de som beveger seg får bedre helse. Begge deler er det nå lagt til rette for her i Dølebakken, sa Hogsnes.

Fylkeskommunen investerer hvert år store summer i gang- og sykkelveier og kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak for å få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtransport. I 2018 investerte fylkeskommunen for ca. 66 millioner kroner bare på gang- og sykkelveier.

Gang- og sykkelveiprosjektet i Dølebakken ble vedtatt av fylkestinget som ett av prosjektene i Handlingsprogrammet for fylkesveinettet i Vestfold 2014-2017.

Mer om fylkesvei 275 Dølebakken i Sandefjord

Gang- og sykkelveien langs Dølebakken har for mange vært et etterlengtet prosjekt. Dette er en av hovedårene inn til Sandefjord sentrum for myke trafikanter, så det har vært viktig for fylkeskommunen, Sandefjord kommune og Statens vegvesen å sikre veien trafikksikkerhetsmessig.

Statens vegvesen har hatt byggeledelsen på vegne av Vestfold fylkeskommune, og utførende entreprenør har vært Kaare Mortensen AS.

Gang- og sykkelveien var opprinnelig planlagt ferdig i 2017, men anlegget hadde en forsinket byggestart på grunn av noen utfordringer og arbeider med grunnerverv. Fremdriften i 2018 og 2019 har gått som planlagt.

Prosjektets opprinnelige budsjett var på 28,7 millioner kroner. I 2016 ble det vedtatt at prosjektet skulle bygges på en lengre strekning enn opprinnelig planlagt etter at prosjektet ble tildelt øremerket statstilskudd («sykkelmidler»). Prosjektets ramme ble med det øket til 43,2 millioner kroner.

I forbindelse med byggingen av prosjektet i 2018 og 2019 har kostnadene økt. Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune vedtok i 2019 en omprioritering av midler for få fullfinansiert prosjektet. Forventet sluttsum for prosjektet er på kr 50,5 millioner kroner.

Gang- og sykkelveien er bygget fra jernbanen og opp til Frøyas vei. Men dette er bare etappe 1 av strekningen. Byggingen av etappe 2 starter til neste år – og da bygger vi helt opp til Ringveien. Når alt står ferdig, vil det være sammenhengene fortau og sykkelveier helt fra sentrum og opp forbi Åbol.

Emneord: Samferdsel