Lytt til tekst
SØK MENY

Jobber med ny organisasjonsmodell

Arbeidet med å utvikle ny organisasjons- og ledelsesmodell for Vestfold og Telemark fylkeskommune er godt i gang. Prosessen gjennomføres i høst, og ny organisasjonsmodell skal etter planen være på plass i begynnelsen av desember.

 – Dette skjer i nær dialog med ledere, ansatte, tillitsvalgte og politisk nivå, forteller prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal, og legger til at før sommerferien 2019 vil alle ansatte være plassert inn i den nye organisasjonen.

Bred involveringsprosess

Jøsendal orienterte om prosess for medbestemmelse og involvering i arbeidet med ny organisasjonsmodell da partssammensatt utvalg hadde møte mandag 17. september.

– Vi skal bygge et nytt fylke som skal gi bedre tjenester, sterkere lokaldemokrati og en styrket samfunnsutviklerrolle – det er bestillingen. Det lykkes vi bare med hvis vi har et godt og involverende samarbeid med ansatte, sa Jøsendal under orienteringen.

Prosjektrådmann Jan Sivert Jøsendal forklarte hvordan tillitsvalgte involveres gjennom hele prosessen ved å delta i workshops og gjennom etablerte møtearenaer for hovedtillitsvalgte. Ledere og andre ansattrepresentanter involveres også i hele eller deler av prosessen.

Her kan du laste ned prosjektrådmannens presentasjon (PDF)

Strategiske hensyn veier tyngst

Det  skal gjennomføres en prosess med tre hovedfaser når ny organisasjonsmodell utvikles. Alle fasene vil vektlegge hvilke strategiske hensyn som først og fremst må vektlegges og prioriteres når ny organisasjonsmodell skal bestemmes. Ny organisasjonsmodell må være et mest mulig kvalifisert svar på det oppdraget organisasjonen skal levere.

Metoden som legges til grunn for arbeidet er brukt i andre sammenslåingsprosesser, med gode erfaringer.

I den første fasen inviteres de to øverste ledergruppene, sammen med representanter for de ansatte, til workshop. I fase to er det virksomhetslederne, det neste ledernivået og ansattrepresentanter som møtes til workshop.

Det blir også gjennomført en workshop med et bredt og representativt utvalg av ansattrepresentanter. I denne fasen skal designkriteriene fra første fase vurderes. Styrker og svakheter ved dagens organisering er også tema for denne samlingen, samt hvordan en best kan utnytte den samlede kompetansen i organisasjonen. Målet er å utarbeide anbefalinger for fremtidig organisering.

Hele organisasjonen på plass før sommerferien 2019

Basert på innspillene fra fase en og to skisseres  et forslag til ny organiseringsmodell. Etter denne er drøftet med organisasjonene, legges det opp til en bred informasjonsprosess. Ny organisasjons- og ledelsesmodell vil legge viktige premisser for fastsetting av mellomledernivå.

– Vi skal sørge for en god involverings- og medbestemmelsesprosess. Tillitsvalgte er tett på prosessen hele veien, og det er viktig at prosess for medbestemmelse og involvering oppleves som forutsigbar, åpen og involverende for alle ansatte i dagens Vestfold og Telemark fylkeskommuner, sier Jøsendal.

Etter øverste ledergruppe er på plass, starter disse med å ansette sine ledergrupper. Alle ansatte skal være plassert inn i ny organisasjon før sommerferien 2019.

Emneord: Regionreform