Lytt til tekst
SØK MENY

Overføring av statlige oppgaver

Vil administrere fylkesvegnetteta

Fylkesutvalget diskuterte i dag overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunen.
Administrasjon av fylkesvegene våre, forskning og kultur ble fremhevet som oppgaver som bør løses av folkevalgte på regionalt nivå.
-       Vi følger med dette opp Stortingets vedtak og signaler som sier klart at flere statlige oppgaver som i dag ligger hos fylkesmannen og/eller regional stat skal overføres til fylkeskommunen, sa fylkesordfører Rune Hogsnes etter møtet.

Les hele saksfremlegget her

Finansielle muskler

Fylkeskommunen ønsker en sterkere forpliktelse fra statlige etater, slik at fylkeskommunen har en reell mulighet til å lykkes i rollen som samfunnsutvikler. I tilbakemeldingen til departementet foreslår fylkeskommunen dessuten at fylker uten distriktsområder også bør sikres finansielle muskler for å lykkes med verdiskapningsarbeidet.
Fylkeskommune bør også få ansvaret for regionale forskningsprogrammer og for basisbevilgninger til regionale forskningsinstitutter, heter det i saken.

Vil overta vegadministrasjonen

Under behandling av saken i fylkesutvalget ble følgende tilleggsforslag fremmet av Liselotte Aune Lee (AP) på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, H, V, FrP.
De regionale forskingsfondene styrkes og tilføres en større portefølje.
Administrasjonen av fylkesvegnettet (deler av sams vegadministrasjon) må også blir underlagt de nye folkevalgte regionene. Administrasjonen av fylkesvegnettet (deler av sams vegadministrasjon) må også blir underlagt de nye folkevalgte regionene.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Effektive beslutninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i forbindelse med regionreformen bedt fylkeskommunene om innspill på hvilke oppgaver som bør overføres til fylkeskommunene.
Fylkesutvalget kommer etter dagens møte med en rekke forslag i tilbakemeldingen til departementet. Felles for forslagene er at skjønnsmessige beslutninger bør tas av folkevalgte, og at det vil være mest effektivt å ta disse beslutningene på regionalt nivå.

 

Emneord: Politikk