Lytt til tekst
SØK MENY

Sender to regionale planer på høring

- Dette er innbyggernes planer og jeg håper mange i Vestfold-samfunnet benytter anledningen til å si sin mening i høringsrunden, sier fylkesordfører Rune Hogsnes. Foto: Dag G. Nordsveen
Fylkestinget vedtok i sitt siste møte før sommerferien å sende to regionale planer ut på høring i Vestfold-samfunnet – planer for bærekraftig arealpolitikk og folkehelse.

Arbeidet med å revidere regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og regional plan for folkehelse har pågått siden 2017. Nå har fylkestinget vedtatt å sende høringsforslagene til nye planer på høring.

- Dette er innbyggernes planer og jeg håper mange i Vestfold-samfunnet benytter anledningen til å si sin mening i høringsrunden. De regionale planene er viktige verktøy for den langsiktige utvikling av Vestfold, både når det gjelder hvordan vi skal bruke arealene i fylket vårt og hvordan vi skal arbeide for god folkehelse, sier Rune Hogsnes (H), fylkesordfører i Vestfold.

De to regionale planene sendes ut på høring før sommeren og fristen for å komme med innspill er 1. oktober. Her kan du lese de politiske saksdokumentene (sak 58/18 og 64/18) 

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse skal fremme helse og trivsel for alle, og bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Planen retter seg mot hele befolkningen, og den forplikter til samarbeid mellom et bredt utvalg av viktige folkehelseaktører for å løse felles utfordringer i Vestfold-samfunnet.

- Regional plan for folkehelse skal mobilisere til innsats for å forsterke det som fremmer god helse, trivsel og trygghet i nærmiljøene og lokalsamfunnet der vi bor og lever livene våre. Det handler både om muligheten til å kunne bidra i samfunnet og om de gode rammene for helsefremmende levevaner – gjennom hele livsløpet. Planen skal ta grep om å styrke psykisk helse og livskvalitet, sier Rune Kippersund, folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune.

Han forteller at en stor satsning i nærmeste 10-årsperiode er «Program for folkehelsearbeid», som skal integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

RPBA er Vestfolds felles plan for arealbruk fram mot 2040, og er en forlengelse av statlige retningslinjer oversatt til regional politikk.

- RPBA er en viktig plan for Vestfold, fordi den legger føringer for kommunenes konkrete planer for bruk av arealene. Fylkeskommunen vil oppfordre til en aktiv høringsperiode, hvor vi vil være behjelpelige med informasjon, orienteringer og svare opp spørsmål. Vi er spesielt interessert i å høre de unges stemme – som skal bo og leve i Vestfold i mange år, sier Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune.

Hun understreker at dette ikke er fylkeskommunens plan, men et felles strategisk verktøy for hele fylket. Slike planer er verktøy for å mobilisere og skape engasjement for endring. Det trengs en helhetlig arealpolitikk i Vestfold som møter fremtidens behov og øker regionens attraktivitet.

  • Vestfold er snart inndelt i seks store kommuner. RPBA ber de nye kommunen å styrke den strategiske samfunnsplanleggingen gjennom kommunal arealstrategi og bystrategi. Flere av kommunen er allerede i gang med tilsvarende arbeid.
  • Viktige temaer i planen er by- og tettstedsutvikling (byene må styrkes og bli mer attraktive), næringsutvikling (Vestfold må bli mer næringsoffensiv) samtidig som viktige kultur,- og natur interesser skal tas vare på (i spennet mellom vekst og vern).
  • Sentrale temaer og diskusjoner i planprosessen har vært jordvern, byutvikling, næringsutvikling og lokalisering av arbeidsplasser.