Lytt til tekst
SØK MENY

Smart å satse på byene

Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune, skriver i denne kronikken om byutvikling som svaret på mange av utfordringene innen bærekraftig arealpolitikk. Foto: VFK / Marita Nilsen
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles politikk for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040. Nå reviderer fylkeskommunen planen, og ett av målene er å gjøre Vestfold-byene tettere og mer levende.

Byutvikling er svaret på mange utfordringer innen bærekraftig arealpolitikk, og fylkeskommunen ønsker en samfunnsplanlegging som legger til rette for levende og attraktive Vestfold-byer.

Mindre ensom i byen

I Vestfold har vi fem byer og flere tettsteder. De fleste bor i eneboliger, men ifølge SSB viser trenden de siste 10 årene at flere flytter til leiligheter. Folk ønsker i større grad å bo sentralt, gjerne i byene, og dette gjelder både unge og eldre.

Dette er bra med tanke på vårt sosiale liv. Statistikk fra Folkehelseinstituttet tyder på at flere er mer fysisk aktive i byer enn på landet, noe som kan skyldes bedre tilrettelegging. Ensomhet kalles av mange for den nye folkesykdommen. Derfor må vi bygge byene slik at de fremmer sosialt liv og kontakt mellom folk. Vi ønsker et vitalt og inkluderende samfunn der flest mulig deltar og bidrar.

Tar vare på matjord og kulturverdier

Vi skal legge til rette for vekst, men også verne Vestfolds uerstattelige verdier. For å ta vare på matjorda og andre natur- og kulturverdier, må hovedtyngden av utviklingen i regionen skje som fortetting av byer og tettsteder.

For å lykkes, må vi begrense den spredte utbyggingen av boliger og arbeidsplasser i fylket. Jo flere arbeidsplasser langs E18, jo mindre kraftsamling får vi i byene. Byene kan tilby et bredt spekter av handel, tjenester og opplevelser dersom det finnes kunder. Legger vi til rette for at flere bor og jobber i byene, øker kundegrunnlaget og vi skaper mer levende byer.

Å satse på byene, betyr ikke at alt skal skje der. Hele Vestfold er viktig. Alle ønsker ikke å bo sentralt, og alle jobbene kan selvsagt ikke få plass i sentrum. Men alle tjener på at vi utvikler sterke byer med et godt tilbud som innbyggere over hele fylket kan bruke.

Unge er mer miljøbevisste
Det er mer miljøvennlig at vi bor og jobber i byer enn at vi har et spredt utbyggingsmønster. Sammenheng mellom arealbruk og transportbehov er viktig. I følge Transportøkonomisk institutt, er det slik at når arbeidsplassen ligger tett ved en jernbanestasjon eller et busstopp, er det flere som velger kollektivt framfor bil. Dersom det er kort vei til jobben, er det flere som sykler eller går.

Vi ser også at dagens unge er en mer miljøbevisst og urban generasjon. Norsk institutt for by- og regionforskning peker på at de unge ønsker arbeidsplasser som ligger sentralt og kan nås med tog eller buss. Vi bør planlegge samfunnet med tanke på fremtidige generasjoner, ikke bare etter våre vaner i dag.

Selv om elbiler eller førerløse biler etter hvert skulle overta, er det fortsatt mange utfordringer knyttet til privatbilismen. Vi vet ikke hvordan framtiden ser ut, og derfor bør vi bygge et smart og fleksibelt samfunn der ikke alle er avhengige av bil for å bo og leve.

RPBA er vårt verktøy

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er viktig for den helhetlige samfunnsplanleggingen i Vestfold. Planen har lagt føringer for kommuneplaner siden 2013. Den har gitt vekst og utvikling i befolkning og arbeidsplasser, og samtidig bidratt til vern av viktige natur- og kulturverdier.

Nå leder fylkeskommunen arbeidet med å revidere planen, og hensikten er å gjøre den til et enda bedre verktøy for en langsiktig utvikling av Vestfold. Vi peker på byutvikling som svaret på flere av samfunnsutfordringene. Planen krever at kommunene er mer aktive og setter seg i førersetet for å nå målene om offensiv byutvikling og næringsutvikling. Fylkeskommunen bidrar med ressurser til samarbeidsprosjekter og økt kunnskap.

Fylkestinget behandler forslaget til ny regional plan før sommeren. Så legger vi planen ut på høring. Alle kan gi innspill til veivalgene. Vi er spesielt interessert i å høre meningen til de unge som skal bo, jobbe og leve livene sine i Vestfold i mange år framover.