Lytt til tekst
SØK MENY

Startskuddet har gått i Presterødbakken

Her ser du hva som omfattes av anleggsarbeidene i den første fasen. Foto: Statens vegvesen
Nå er arbeidene i Presterødbakken i Tønsberg i gang. Her blir det ny gang- og sykkelvei, ny rundkjøring og sambruksfelt. Det vil gi bedre fremkommelighet for bussen og de som samkjører, og bedre trafikksikkerhet for mye trafikanter.

Kollektivtransporten opplever i dag forsinkelser gjennom Presterødbakken, særlig i ettermiddagsrushen. Det skal bygges et sambruksfelt på strekningen, som vil gi mulighet til å gi bussen og de som kjører to eller flere i bilen prioritet. Det blir også ny gang- og sykkelvei.

- Jeg er glad for at arbeidet nå er i gang. Dette vil bli krevende både for entreprenør og for alle som bor i området og skal forflytte seg hver dag. Jeg opplever at prosjektledelsen har stort fokus på hvordan man skal få til en god tilrettelegging for bussene i anleggsperioden. Et godt kollektivtilbud med tette avganger og god regularitet kan gjøre at flere lar bilen stå og benytter dette tilbudet. Færre biler i anleggsperioden vil gi mindre kø, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder for hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.

Hønsvall oppfordrer alle til å ta spesielt hensyn til de myke trafikantene, de som går og sykler, i anleggsfasen.

Tatt ut av bypakken

Den nye veiløsningen i Presterødbakken var opprinnelig et delprosjekt i Bypakke Tønsberg-regionen. Men etter et møte i overordnet styringsgruppe vinteren 2016, ba representantene fra Tønsberg kommune om at det ble det tatt ut av bypakken og etablert som et eget prosjekt.

Da saken ble behandlet i hovedutvalget for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune, ble det lagt inn en forutsetning for prosjektet: «Som en del av løsningen må det sikres god framkommelighet for buss og for biler med flere passasjerer (2+)» Dette ble støttet av et stort flertall i fylkestinget.

Prosjektet omfatter fylkesvei 311 og er hundre prosent bomfinansiert.

Prosjekt i sju faser

Av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling, er prosjektet delt inn i sju faser. Det er fase én, strekningen mellom Olsrød og Presterød, som nå er i gang. Entreprenør Marthinsen & Duvholt AS skal bygge ny gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesvei 311, anlegge fjernvarme samt omlegging av hovedvannledning. Disse arbeidene vil pågå fram til april.

Oppstarten for fase to er planlagt til april, og da skal Presterød-krysset bygges om fra lyskryss til rundkjøring. Alle arbeidene på vegstrekningen skal etter planen være ferdigstilt våren 2021.

Det er Statens vegvesen som er byggeleder i Presterødbakken.

-Vi er opptatt av å få til en så god gjennomføring av anlegget som mulig, og har fokus på sikkerhet for alle trafikanter og de som arbeider på anlegget. Det er mange myke trafikanter som skal gjennom anleggsområdet og sikkerheten for disse prioriteres, sier byggeleder Kai Olav Larsen.

Det er mye trafikk og køer spesielt i rushtiden på dagens vei. Bilistene må regne med at det vil bli kø og venting forbi anleggsområdet i perioder. Det er viktig at trafikantene følger skiltingen.

Vegvesenet ber bilistene være årvåkne mens anleggsarbeidet pågår. Det er viktig at alle tar hensyn til hverandre og bidrar til en trygg og god gjennomføring i anleggsperioden. Det blir mange store lastebiler og anleggsmaskiner i området.

Kontaktpersoner er byggeleder Kai Olav Larsen (mobil: 911 55 720) og prosjektleder Ole Fredrik Brunæs (mobil: 911 98 726) i Statens vegvesen.

Om prosjektet

  • En forbedring av Presterødbakken vil ha mye å si for de som reiser strekningen daglig og for trafikkavviklingen i Tønsberg generelt
  • Prosjektet er tatt ut av Bypakke Tønsberg-regionen og finansieres av bompenger
  • Av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling, er prosjektet delt inn i sju faser. Alle arbeidene på vegstrekningen skal etter planen være ferdigstilt våren 2021