Lytt til tekst
SØK MENY

Tar i bruk sosial innovasjon i folkehelsearbeidet

Årets innovasjonsarena på Union Scene i Drammen samler 110 fagpersoner, fra åtte kommuner, Universitetet i Sørøst-Norge, statlige aktører og frivillige lag og organisasjoner. Innovasjonsarenaen ledes av utviklingspedagogisk seniorrådgiver Marianne Sempler, Foto: VFK / Charlotte N. Erikstad
En stor folkehelsesatsing er i gang i Vestfold for å styrke barn og unges psykiske helse, og denne uken inviterer fylkeskommunen 110 ulike fagpersoner med på samskapende sosial innovasjon.

Sosial innovasjon handler om å ta i bruk nye løsninger på samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nettverk på tvers av fagfelt slik at partene samspiller på nye måter.

- Mange av utfordringene i samfunnet vårt er så sammensatte at vi må samskape for å løse dem. En enkelt kommune eller en sektor kan ikke løse problemene alene, men vi må drive fram løsninger som et lag. I Vestfold skal vi på folkehelsefeltet bygge et lag som vinner fram. Vi tar nå i bruk nye samarbeidsløsninger for å styrke barn og unges psykiske helse, sier folkehelsesjef Rune Kippersund i Vestfold fylkeskommune.

Vestfold er programfylke

Program for folkehelsearbeid i kommunene er et utviklingsarbeid for å fremme psykisk helse og trivsel for barn og unge. Vestfold er valgt ut som programfylke, og fylkeskommunen er programansvarlig overfor Helsedirektoratet.

- Ungdataundersøkelsen viser at det er helt nødvendig å sette fokus på psykisk helse hos barn og unge. Program for folkehelsearbeid gir oss denne muligheten. Nå samler vi kommuner og andre fagmiljøer til en innovasjonsarena der vi kan få opp innovative tiltak, som også er systematiske og kunnskapsbaserte. Vi trenger nye og sosialt innovative folkehelsetiltak som virker, sier Kippersund.

Helsedirektoratet har gitt tilsagn om en tildeling på 35 millioner kroner i programperioden fra 2017-22. Alle kommunene i Vestfold har søkt seg inn i programmet, og fylkestinget har fattet vedtak om fordeling av midler til kommunene, under forutsetning av en godkjent prosjektplan.

Vestfold fylkeskommune jobber tett med kommunene.

- Fylkeskommunen vil være en aktiv utviklingsaktør som legger til rette for å samle fagmiljøene i kommunene, i frivillige organisasjoner og hos aktuelle statlige aktører. Vi vil bygge et utviklingsfellesskap der vi sammen finner fram til nye tiltak i folkehelsearbeidet, for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet, sier folkehelsesjef Rune Kippersund.

Engasjement for folkehelsearbeidet

Årets innovasjonsarena på Union Scene i Drammen samler 110 fagpersoner, fra åtte kommuner, Universitetet i Sørøst-Norge, statlige aktører og frivillige lag og organisasjoner. Innovasjonsarenaen ledes av utviklingspedagogisk seniorrådgiver Marianne Sempler, og de to dagene skal gi deltakerne et godt grunnlag for det videre arbeidet med tiltaksutvikling og egne prosjektplaner. 

- Folkehelseprogrammet gir oss muligheten til å sette psykisk helse og trivsel for barn og unge på dagsorden. Det er en masse kompetanse samlet her i dag og et enormt engasjement for arbeidet. Jeg har en forventing om at det langsiktige arbeidet vi starter nå, vil få stor betydning for barn og unge. Dette arbeidet er ikke et stunt, det skal sikre nye arbeidsformer. Og alle blir en del av et lærende nettverk, sier Anne Slåtten, programansvarlig i Vestfold fylkeskommune.

Holmestrand kommune er én av kommunene som nå starter opp sitt folkehelseprosjekt.

- Dette er en arena der vi får mulighet til å være kreative og se stort på det, både i eget prosjekt og i samarbeid med andre kommuner. Vi er så heldige som får muligheten til å starte prosjektet på denne måten. Det ligger mye inspirasjon i å høre andres erfaringer, og den energien som er i rommet bidrar til en kreativ prosess. Jeg har veldig tro på rammene som er lagt for prosjektet og at vi kan få til mye, sier Birgitte Larsen, prosjektleder i Holmestrand kommune.

Hun deltar på innovasjonsarenaen blant annet sammen med kollega Marit Sola, som er frivillighetskoordinater i kommunen.

- Det har stor verdi å jobbe tversektorielt, både med frivillig sektor og innad i kommunen. Dette er viktig med tanke på forankring og gir gjennomføringskraft på sikt. Det unike med denne samlingen er at vi deltar med både kommunalt ansatte og frivillige, og at vi setter oss rundt samme bord for å skape løsninger. Vi har jobbet strategisk med frivillige lenge, men dette er å ta det et steg videre, sier Marit Sola.

Folkehelsesjef Rune Kippersund i Vestfold fylkeskommune ønsker deltakerne velkommen.Frivillighetskoordinator Marit Sola og prosjektleder Birgitte Larsen, begge fra Holmestrand kommune, sammen med progarmansvarlig Anne Slåtten i Vestfold fylkeskommuneMye av tiden på innovasjonsarenaen brukes i fasilitert gruppearbeid.

Emneord: Folkehelse